Historisk arkiv

Pressemeldinger

Legger frem forslag til endringer i petroleumsskatten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag som vil bedre likviditeten for petroleumsnæringen og legge bedre til rette for at selskapene skal kunne gjennomføre planlagte investeringer. Forslagene er i tråd med det som ble varslet i en pressekonferanse 30. april.

I kjølvannet av virusutbruddet har etterspørselen etter olje falt sterkt, noe som har gitt kraftige utslag i oljeprisen. Virusutbruddet og oljeprisfallet gir midlertidige likviditets- og finansieringsutfordringer for oljenæringen, og har skapt økt usikkerhet om planlagte investeringer fremover.

– Olje- og gassnæringen er en viktig ressurs for Norge. Kompetansen næringen sitter på kan også bidra til det grønne skiftet og til å løse morgendagens utfordringer. Det er derfor viktig for regjeringen å bidra til at aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien kan holde seg oppe gjennom koronakrisen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Leverandørvirksomheten har over tid vært i en krevende lønnsomhetssituasjon og har, i likhet med de fleste andre næringer, fått ekstrakostnader som følge av smitteverntiltak. Forslagene kan bidra til mer aktivitet på sokkelen, noe som igjen vil kunne føre til at leverandørindustrien får flere oppdrag.

– Petroleumsnæringen er Norges desidert største og viktigste næring. Investeringene på norsk sokkel gir store ringvirkninger i hele landet i form av arbeidsplasser, teknologiutvikling og kompetanse. For å opprettholde norske kompetansemiljøer og aktiviteten i norsk økonomi er det nå avgjørende at planlagte prosjekter gjennomføres. Derfor legger vi i dag frem forslag om midlertidige skattetiltak, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Det har lenge vært ventet at investeringene på norsk sokkel vil gå ned, men vi må unngå at fallet blir for brått og for dypt. Vi har hatt en god dialog med bransjen rundt dette. Regjeringens forslag er ikke det samme som næringens forslag, men vil bedre selskapenes likviditet og gi selskapene økte muligheter til å gjennomføre planlagte prosjekter, sier finansministeren.

Forslagene anslås samlet å tilføre petroleumsselskapene betydelig likviditet, i størrelsesorden 100 mrd. kroner for 2020 og 2021. Avhengig av selskapenes avkastningskrav vil tiltakene også kunne gjøre prosjekter mer lønnsomme for selskapene.

Forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatten:

  • Selskapene får utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året. Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og frem til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024.
  • Skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales. Kravet på utbetaling vil også kunne pantsettes for selskap som har behov for likviditet raskt.
  • Finansdepartementets vurdering er at de foreslåtte endringene ikke innebærer statsstøtte og at de derfor heller ikke er i strid med EØS-avtalen.

Les mer: