Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Pressemeldinger
Statsbudsjettet 2021:

Nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet klokken 10.00. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med nasjonalbudsjettet.

Koronapandemien har gitt det dypeste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstiden. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Selv om gjeninnhentingen har gått raskere enn vi så for oss i mai, vil aktivitetsnivået trolig være lavere enn normalt i lang tid fremover. Veksten i fastlands-BNP i 2021 anslås til 4,4 prosent, etter et anslått fall på 3,1 prosent i år.

Den registrerte ledigheten er fortsatt på et høyt nivå, selv om tallet på helt arbeidsledige har falt med nesten 2/3 siden toppen i mars. Den registrerte ledigheten anslås å gå ned fra 4,9 prosent i 2020 til 3,1 prosent i 2021. Nedgangen i sysselsettingen i år snur til oppgang neste år i anslagene, se tabell under.

Bruken av oljepenger i 2021 er anslått til 313,4 milliarder kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det tilsvarer 3,0 prosent av SPU ved inngangen til året, ned fra 3,9 prosent i år. Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet reduseres med 2,9 prosent målt som andel av verdiskapningen fra 2020 til 2021 (budsjettimpulsen), i hovedsak som følge av at mesteparten av de omfattende og midlertidige koronatiltakene i 2020 avsluttes. Holdes de ekstraordinære tiltakene i 2020 utenom, er den koronajusterte budsjettimpulsen +1,0 prosent som andel av verdiskapningen i 2021.

Selv om underskuddet reduseres fra 2020 til 2021, er det fortsatt vel 61 milliarder kroner høyere enn i 2019, regnet i 2021-kroner. Samlet virker budsjettene for 2020 og 2021 sterkt ekspansivt på verdiskapingen i Fastlands-Norge i tiden som kommer.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Nasjonalbudsjettet 20211

 

2019

2020

2021

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

2,3

-3,1

4,4

Sysselsetting, personer

1,6

-1,6

0,6

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,7

4,7

4,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

2,2

4,9

3,1

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2021-kroner

252,0

404,3

313,4

Budsjettimpuls2

0,4

4,5

-2,9

Koronajustert budsjettimpuls3

 

 

1,0

Uttak fra SPU3

2,9

3,9

3,0

1Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.

2 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.

3 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.