Historisk arkiv

Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I nysaldert budsjett for 2020 anslås bruken av oljeinntekter til 392,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 12,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

I proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2020 blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

2020 har vært et helt spesielt år. Koronapandemien har fått store konsekvenser både for internasjonal og norsk økonomi, for enkeltpersoner og bedrifter.

Regjeringen har møtt koronapandemien med en kraftig finanspolitisk respons. Siden 12. mars har regjeringen i syv omganger, medregnet forslagene i nysaldert budsjett, fremmet omfattende økonomiske tiltak for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene. Summen av bevilgninger til økonomiske tiltak vedtatt eller foreslått i forbindelse med virusutbruddet er anslått til 131 milliarder kroner i 2020. Samtidig har lavere aktivitet i økonomien gitt nedgang i statens inntekter og økning i utgiftene til dagpenger til ledige og permitterte. Både høyere utgifter og lavere inntekter har bidratt til at budsjettbalansen for 2020 er kraftig svekket.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2020 er 148,9 milliarder kroner høyere enn anslått i Saldert budsjett 2020, men 2,5 milliarder kroner lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2021.

Budsjettimpulsen, som er endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av verdi­skapingen fra året før, anslås til 4,5 prosent i 2020, det samme som anslått i Nasjonalbudsjettet 2021.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 107,7 milliarder kroner i 2020. Dette er en reduksjon på 137,3 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2020, som blant annet må ses i sammenheng med midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet og lavere oljepris. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2020 anslås til -72,7 milliarder kroner, som er 327,9 milliarder kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2020 anslås til 9,9 prosent målt fra regnskapet for 2019. Det er høyere enn anslått i Saldert budsjett 2020, men lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2021.

Tabell 1 Nøkkeltall for 2020-budsjettet på ulike tidspunkt1. Milliarder kroner og prosent

 

Saldert

Første halvår

NB21

Nysaldert

Oljekorrigert underskudd

241,1

489,0

433,2

416,9

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

243,6

429,0

395,0

392,5

   Prosent av fondskapitalen

2,6

4,3

3,9

3,9

   Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,6

13,4

12,3

12,3

Budsjettimpuls, prosentpoeng2

-0,2

5,4

4,5

4,5

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

245,0

89,3

86,7

107,7

Reell, underliggende utgiftsvekst (pst.)

0,8

12,8

10,1

9,9

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

255,2

-141,7

-123,5

-72,7

1 Budsjett for 2020 vedtatt av Stortinget høsten 2019 (Saldert), Første halvår medregnet Revidert nasjonalbudsjett 2020, Prop. 127 S (2019–2020) samt Innst. 360 S (2019–2020), Nasjonalbudsjettet 2021 (NB21) og nysalderingen av 2020-budsjettet.

2 Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.

Kilde: Finansdepartementet.