Historisk arkiv

Pressemeldinger

Regjeringen foreslår endringer i verdipapirhandelloven for å lette oppkapitalisering og restrukturering av børsnoterte selskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem forslag om en endring i verdipapirhandelloven som gjør det mulig å gi forskriftsregler om pris i pliktig tilbud (tilbudspris). Forslaget skal gi bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og på andre regulerte markeder.

– Med nåværende regler kan storaksjonærene måtte betale en aksjekurs som er kunstig høy ved et kontrollskifte. Derfor åpner vi nå for at det kan fastsettes regler om innhenting av kapital til børsnoterte selskaper uten at tilbudsprisen blir basert på kurser som ikke gjenspeiler dagens situasjon. Dette vil kunne gjøre det lettere å hente inn kapital til børsnoterte selskaper, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Verdipapirhandellovens regler om tilbudsplikt gir minoritetsaksjonærer i selskaper notert på et regulert marked mulighet for å selge seg ut av selskapet når det skjer skifte av eierkontroll. Den nye eieren har en tilhørende plikt til å fremsette tilbud om kjøp av alle aksjene i selskapet. Etter hovedregelen i verdipapirhandelloven skal tilbudsprisen være minst like høy som det høyeste vederlaget tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden seks måneder før tilbudsplikten inntrådte.

Det er viktig raskt å få på plass en hjemmel slik at det kan fastsettes forskrift som åpner for innhenting av kapital uten at tilbudsprisen er basert på kurser som ikke reflekterer dagens situasjon. Dette vil kunne legge bedre til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og  omstruktureringer. Forslaget tar utgangspunkt i en avgrenset del av Verdipapirlovutvalgets utredning om overtakelsestilbud, som har vært på alminnelig høring, se NOU 2019:1. Behovet for oppfølging av utredningen på dette punktet er blitt særlig aktuelt på grunn av konsekvensene av Covid-19-tiltakene.