Historisk arkiv

Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag mottatt en utredning om sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger. Arbeidsgruppen har også sett på om ansatte under 20 år og ansatte som arbeider i under 20 prosent stilling, skal ha rett på medlemskap i alle typer tjenestepensjonsordninger.

– Pensjon fra første krone og første dag er viktige spørsmål for mange arbeidstakere og for partene i arbeidslivet. Det er bra at vi nå har fått utredet ulike alternativer for en mulig opptjening av pensjon fra første krone og kartlagt kostnadene for de ulike elementene. Vi har nå et godt faktagrunnlag å jobbe videre med, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har vært representert i arbeidsgruppen, og det har vært ulike synspunkter i arbeidsgruppen på de spørsmålene den har behandlet. Arbeidsgruppen har derfor ikke kommet med noen felles tilrådning, men har utredet konsekvensene av ulike mulige endringer.

For sparing fra første krone har arbeidsgruppen blant annet utredet et kostnadsnøytralt alternativ til dagens minstekrav til innskudd etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, som er 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G. Et tilnærmet kostnadsnøytralt alternativ vil ifølge arbeidsgruppen være et minstekrav til innskudd på 1,6 prosent av all lønn opp til 12 G. Arbeidsgruppen har også utredet konsekvensene av et krav om pensjon fra første krone med en sparesats på 2 prosent, og den har beskrevet løsninger som ligger mellom 1,6 og 2 prosent. Arbeidsgruppen har videre utredet konsekvensene av å redusere eller fjerne gjeldende minstekrav til alder og stillingsbrøk, eller å erstatte disse grensene med et minstekrav til lønn.

Arbeidsgruppen har utarbeidet utkast til nødvendige lov- og forskriftsendringer for de ulike alternativene den har utredet.

Det er stor interesse for arbeidsgruppens rapport. Rapporten berører mange aktører, også utover dem som har deltatt i arbeidsgruppen. Finansdepartementet vil nå sende arbeidsgruppens rapport på høring. Høringsfristen er satt til 19. mars 2021.

Arbeidsgruppen ble satt ned som en oppfølging av Granavolden-plattformen hvor det fremgår at regjeringen ville nedsette et partssammensatt utvalg for å vurdere spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone. I tillegg ba Stortinget i et anmodningsvedtak om at regjeringen satte ned et utvalg for å vurdere dette spørsmålet.