Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Pressemeldinger

Nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet klokken 10.00. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med nasjonalbudsjettet.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt høy fart i norsk økonomi. Den økonomiske krisen er nå i all hovedsak over, og store deler av næringslivet venter høy vekst fremover. Flere næringer opplever problemer med flaskehalser blant annet fordi det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Veksten i fastlands-BNP i 2022 anslås til 3,8 prosent, etter en anslått oppgang på 3,9 pst. i år, se tabell under.

Den registrerte arbeidsledigheten går raskt ned og er nesten tilbake på nivået fra før pandemien. Nedgangen går hurtigere enn det vi så for oss i revidert nasjonalbudsjett i mai. Samtidig vil det også i 2022 være noen ettervirkninger av pandemien. Den registrerte ledigheten anslås å gå ned fra 3,2 prosent i 2021 til 2,4 prosent i 2022.

Bruken av oljepenger i 2022 er anslått til 322,4 mrd. kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det tilsvarer 2,6 prosent av SPU ved inngangen til året, ned fra 3,6 prosent i år.

Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet reduseres med 2,6 prosent målt som andel av verdiskapningen fra 2021 til 2022 (budsjettimpulsen), hovedsakelig fordi de ekstraordinære og midlertidige koronatiltakene blir avsluttet.

Selv om budsjettopplegget for 2022 isolert sett virker noe innstrammende, trekker de svært ekspansive budsjettene i 2020 og 2021 fortsatt opp aktiviteten i norsk økonomi i 2022. Dessuten virker avvikling av aktivitetsbegrensende smitteverntiltak i seg selv veldig ekspansivt på økonomien. I tillegg gir den økte sparingen i husholdningene gjennom krisen nå utslag i høy etterspørsel etter varer og tjenester.

Underskuddet i 2022 blir rundt 84 mrd. kroner lavere enn i 2021 og 63 mrd. kroner lavere enn i 2020, regnet i 2022-kroner.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Nasjonalbudsjettet 20221

 

2020

2021

2022

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

-2,5

3,9

3,8

Sysselsetting, personer

-1,3

0,8

1,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

5,0

3,2

2,4

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2022-kroner

385,8

406,8

322,4

Budsjettimpuls2

3,8

0,6

-2,6

Uttak fra SPU3

3,6

3,6

2,6

1 Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.

2 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.

3 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året (anslag for 2022). 

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Nav og Finansdepartementet.