Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Pressemeldinger
Statsbudsjettet 2022:

Avgift på landbasert vindkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per kWh. Avgiftsinntektene skal fordeles til vertskommuner for vindkraft.

– Vi foreslår å innføre en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per kWh. En moderat avgift balanserer hensynet til å gi inntekter til vertskommunene samtidig som avgiftens negative virkninger på investeringsinsentiver begrenses, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2021 om innføring av en moderat produksjonsavgift på landbasert vindkraft fra 2022, og at regelverk ville bli sendt på høring. I høringen ble det foreslått å basere avgiften på kraftverkets installerte effekt. For å imøtekomme blant annet næringen foreslår regjeringen i stedet å basere avgiften på kraftproduksjon.

På grunn av behov for EØS-rettslige avklaringer foreslås det at avgiften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. Inntektene fra avgiften går til staten, men fordeles til vertskommunene. Det er lagt opp til at første innbetaling av avgiften skjer i 2023. Forutsatt at avgiften gjelder fra 1. januar 2022, anslås avgiften å gi inntekter på om lag 165 millioner kroner i 2022, bokført i 2023.

Les mer i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021, punkt 7.2.