Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Avgift på utslipp av klimagasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å øke avgiften fra 591 i år til 766 kroner per tonn CO2 i 2022, som er i tråd med en kronemessig lineær opptrapping til det varslede nivået på 2 000 kroner i 2030. Samtidig foreslås det å redusere andre skatter og avgifter. Med dette setter regjeringen fart på omstillingen mot et grønnere samfunn.

– Regjeringen har satt seg ambisiøse mål i klimapolitikken, og har en ambisjon om å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 45 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. Klimaavgiftene er vårt viktigste verktøy for å nå dette målet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

For kvotepliktige utslipp fra luftfarten og petroleumsvirksomheten foreslås det en økning av avgiftene på hhv. 5 og 15 prosent. Dette er i tråd med regjeringens klimaplan. der det ble varslet at karbonprisen skal økes til om lag 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i 2030 Regjeringen foreslår også å utvide avgiftsgrunnlaget ved å innføre en avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen, samt en avgift på avfallsforbrenning.

Regjeringen foreslår samtidig å redusere trafikkforsikringsavgiften og elavgiften, samt å øke reisefradraget og bevilgningen til kompensasjonsordningen for fiskeriene.

– I klimameldingen varslet regjeringen at vi vil bruke provenyet til å redusere andre skatter og avgifter, særlig for grupper som rammes av avgiftsøkningen. Klimaavgiftene treffer bredt, og regjeringen foreslår derfor en reduksjon av elavgiften og trafikkforsikringsavgiften. Dette vil komme de fleste husholdninger i Norge til gode, samtidig som det ivaretar de positive virkningene av avgiftsøkningen. sier finansministeren.

Enkelte grupper vil kunne bli særlig berørt av avgiftsøkningen. Regjeringen foreslår derfor også å øke reisefradraget mest i distriktene og øke bevilgningen til kompensasjonsordningen for fiskeriene.

Les mer i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, punkt 9.9. Alle foreslåtte satsendringer i klimaavgiftene for 2022 er gjengitt i tabell 1 nedenfor.

Tabell 1: Endring i avgiftssatser for klimaavgiftene

 

2021

2022

 

Kr. per l/
Sm3/kg

Kr. per tonn CO2

Kr. per l/
Sm3/kg

Kr. per tonn CO2

CO2-avgiften på mineralske produkter

 

 

 

 

Bensin           

1,37

591

1,78

769

Mineralolje

 

 

 

 

- generell sats 

1,58

593

2,05

770

- annen innenriks luftfart      

1,51

592

1,96

768

- kvotepliktig innenriks luftfart

1,51

592

1,61

631

Naturgass

 

 

 

 

- generell sats 

1,17

588

1,52

764

- kvotepliktige

0,066

33

0,066

33

- veksthusnæringen   

-

-

0,30

151

- kjemisk reduksjon mv.       

0,00

0

0,0

0

LPG   

 

 

 

 

- generell sats 

1,77

590

2,30

767

- kvotepliktige

0,00

0

0,00

0

- veksthusnæringen   

-

-

0,46

153

- kjemisk reduksjon mv.       

0,00

0

0,0

0

Avgift på forbrenning av avfall

-

-

106

192

Avgift på HFK og PFK

-

591

-

766

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten

 

 

 

 

- mineralolje

1,27

477

1,48

556

- naturgass  

1,27

543

1,48

632

- naturgass som slippes ut til luft           

8,76

630

10,66

766