Forsiden

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Bærekraftige bilavgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår en pakke med avgiftsendringer som vil bremse nedgangen i avgiftsinntektene, samtidig som insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler styrkes.

– Vi er på god vei til å nå vårt mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025. Bilavgiftene har vært et viktig verktøy for å endre bilparken i miljøvennlig retning, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Hittil i 2021 har elbilene stått for 62,5 prosent av nybilsalget, mens konvensjonelle fossilbiler har stått for mindre enn 10 prosent. Samtidig har andelen ladbare hybridbiler økt de siste årene.

– Det største gjenstående hinderet for å nå 2025-målet er de ladbare hybridbilene. Hybridbiler er mer miljøvennlige enn fossilbiler, men bidrar ikke til å nå regjeringens mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025. Det er derfor på tide å trappe ned avgiftsfordelene for denne klassen med biler slik at insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler styrkes ytterligere, sier finansministeren.

Sterke insentiver i skatte- og avgiftssystemet til å velge lav- og nullutslippsbiler har gitt et kraftig fall i inntektene fra bilavgifter fra 65 mrd. kroner i 2013 til i underkant av 40 mrd. kroner i 2021.

– Dersom dagens innretning av bilavgiftene videreføres, vil statens inntekter fortsette å falle kraftig i årene fremover. Regjeringen foreslår derfor en pakke med avgiftsøkninger som bremser nedgangen i avgiftsinntektene, samtidig som insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler styrkes. Inntektene fra omleggingen bruker vi til å finansiere lettelser i trinnskatten, sier finansministeren.

Konkret foreslår regjeringen å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler og å stramme inn særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften. Videre foreslås det å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften. 

Fritaket fra merverdiavgift for elbiler foreslås videreført ut 2022.

Les mer i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, punkt 9.4.