Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal vurdere hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Klima og miljø har i mange år vært en sentral del av Finansdepartementets arbeid med investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland (SPU) og rammeverket for forvaltningen av fondet. Departementet oppnevner nå en ekspertgruppe som skal se på betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for et fond som SPU under ulike forutsetninger.

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan overgangen til et lavutslippssamfunn vil kunne påvirke pensjonsfondets eksponering mot klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter. Denne ekspertgruppen vil være et viktig bidrag for å belyse dette nærmere, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansdepartementet er opptatt av hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke avkastning og risiko i SPU og forvaltningen av fondet. Norges Bank integrerer vurderinger av finansiell risiko som følge av klimaendringer i både risikostyringen, investeringsbeslutningene og eierskapsutøvelsen. Videre inneholder de etisk motiverte retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra fondet flere kriterier for klima og miljø.

Gruppen vil bli ledet av Martin Skancke (styreleder i PRI, medlem av TCFD og styremedlem i Storebrand). Øvrige medlemmer vil være:

  • Kristin Halvorsen (direktør for CICERO)
  • Tone Bjørnstad Hanstad (investment professional i Ferd)
  • Karin S. Thorburn (professor ved NHH).

Sekretær for gruppen vil være Thomas Ekeli (tidligere sjeføkonom i Folketrygdfondet).

Ekspertgruppen skal levere sin rapport 15. august 2021.

Hovedpunkter i mandatet:

Som grunnlag for de vurderinger Finansdepartementet skal gjøre, skal det utarbeides en rapport som ser på betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for et fond som SPU. Rapporten skal drøfte alternative måter å håndtere dette på i forvaltningen av SPU.

Rapporten skal videre vurdere om ny klimarelatert kunnskap har betydning for sentrale premisser som ligger til grunn for fondets investeringsstrategi og for den operative forvaltningen. Som del av dette bør rapporten belyse hvordan finansmarkedene håndterer finansiell klimarisiko og egenskaper ved slik risiko sammenlignet med annen finansiell risiko, herunder i hvilken grad klimarisiko er priset i finansmarkedene.

Det vil også være hensiktsmessig om rapporten belyser eksempler på hva andre sammenlignbare fond gjør på dette området.

Organisasjoner mv. som har innspill til gruppens arbeid kan sende det i form av et kort, skriftlig notat til postmottak@fin.dep.no, merket «ekspertgruppe klimarisiko SPU» innen 31. mars 2021.