Historisk arkiv

En mer fleksibel lønnsstøtteordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår i dag å innføre en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb. I tillegg vil denne ordningen gjøre det lettere å hente tilbake folk som kan jobbe med å forberede bedriften på den dagen aktiviteten tar seg opp igjen. For noen kan det også være en god mulighet til å gi ansatte kompetansepåfyll, særlig i bransjer der pandemien vil sette varige spor, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Å styrke kompetansen hos de ansatte er en viktig forutsetning for ny vekst i mange bedrifter. Regjeringen foreslår derfor også å bevilge ytterligere 100 millioner kroner til den søknadsbaserte ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO), som forvaltes av fylkeskommunene

Den nye lønnsstøtteordningen er en oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget og, i tråd med vedtaket, er den utformet i samarbeid med partene i arbeidslivet (NHO, LO, Virke og SMB Norge).

Ordningen har likhetstrekk med den forrige, men med høyere støttebeløp per ansatt og større fleksibilitet.

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning:

  • Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
  • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020. Det bidrar til å sikre at ordningen treffer de som har vært rammet lenge, og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag.
  • Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
  • For frivillige, ideelle er støttebeløpet 15 000 kroner per måned. For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner per måned.
  • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni. Det tilsvarer full støtte til 250 personer per måned, som er EUs øvre grense for antallet ansatte i små og mellomstore bedrifter.
  • For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt, og ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.
  • Ansatte kan tas delvis tilbake.
  • Skatteetaten skal forvalte ordningen.
  • Ordningen skal være søknadsbasert og i stor grad automatisert.
  • Full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte, hvor mange ansatte de får støtte for og hvilket omsetningsfall de har. Dette er viktig for å motvirke misbruk av ordningen.