Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Foreldrefradraget utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å utvide foreldrefradraget. De to øvre grensene i foreldrefradraget erstattes av én øvre grense på 25 000 kroner som gjelder for hvert barn. Omleggingen vil bidra til å styrke småbarnsfamilienes økonomi.

– Foreldrefradraget skal redusere utgiftene ved barnepass og legge til rette for at foreldrene skal kunne jobbe mens de har små barn. Vi ser at flere barn vokser opp i familier med lav inntekt. Ved å øke foreldrefradraget reduseres familienes utgifter til pass og stell av barna, på viktige arenaer for lek og læring, som barnehage og SFO, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Foreldrefradraget gis for utgifter til pass og stell av barn under 12 år. I 2021 gis 25 000 kroner i fradrag for det første barnet og 15 000 kroner for hvert barn utover det første. For barn med særskilt omsorgsbehov kan det gis fradrag også etter fylte 12 år. Fradraget omfatter blant annet utgifter til barnehage, SFO, dagmamma, samt til idrettsforeninger og sportsklubber og lignende som er av tilsvarende art som skolefritidsordning.

– Regjeringen har i lang tid arbeidet for å redusere kostnadene for barnefamilier. Vi har blant annet innført ordninger for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i SFO og barnehage. Nå øker vi foreldrefradraget. Økt foreldrefradrag bidrar til å styrke småbarnsfamilienes økonomi, sier finansministeren.

Regjeringen foreslår å erstatte de to satsene i foreldrefradraget med én sats som gjelder for hvert barn. Økningen i foreldrefradraget innebærer en skattelette på om lag 2 200 kroner for hvert barn utover det første, sammenlignet med reglene for 2021. Omleggingen vil også virke forenklende for Skatteetaten, foreldre og barnehager og skolefritidsordninger med rapporteringsplikt.

Les mer i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021, avsnitt 3.17.