Historisk arkiv

Forenkler referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I meldingen om Statens pensjonsfond 2021 foreslår regjeringen at det ikke inkluderes flere fremvoksende markeder i SPUs referanseindeks for aksjer nå. Det legges samtidig opp til at de minste selskapene tas ut av aksjeindeksen, slik at antallet selskaper reduseres med 25–30 prosent.

Delindeksen for fremvoksende aksjemarkeder

Som del av en bred gjennomgang av sammensetningen av referanseindeksen for aksjer har regjeringen vurdert rammeverket og delindeksen for fremvoksende markeder.

Fondets aksjeindeks tar utgangspunkt i en bred, global indeks fra leverandøren FTSE Russell. Indeksen er blitt utvidet over tid ved at FTSE Russell har inkludert nye markeder.

Regjeringen foreslår at det ikke skal inkluderes ytterligere markeder i SPUs referanseindeks for aksjer nå. Det innebærer at nye fremvoksende markeder som indeksleverandøren eventuelt måtte beslutte å ta inn i sine indekser, ikke automatisk blir del av fondets referanseindeks.

– Fondets aksjeindeks inkluderer i dag et betydelig antall markeder, herunder alle store økonomier. Å inkludere flere og ofte små fremvoksende markeder bidrar i liten grad til å bedre forholdet mellom avkastning og risiko, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

I forvaltningsmandatet for SPU er det stilt krav om at Norges Bank skal godkjenne alle markeder som fondsmidlene investeres i, også markeder som inngår i referanseindeksen som er fastsatt av Finansdepartementet. Som del av oppfølgingen av Etikkutvalget legger departementet opp til å presisere mandatets bestemmelser om risikovurderinger og rapportering knyttet til bankens markedsgodkjennelse.

Antall selskaper i aksjeindeksen

Over tid har antallet markeder og selskaper i SPUs referanseindeks for aksjer økt betydelig. Indeksen består i dag av om lag 8 800 selskaper fordelt over 24 utviklede og 22 fremvoksende markeder.   

Det legges i meldingen opp til at antallet selskaper i referanseindeksen for aksjer i SPU reduseres ved at de 25–30 prosent minste selskapene tas ut av indeksen. En slik endring vil innebære at det blir om lag 2 200 færre selskaper i referanseindeksen.

– Et stort antall selskaper og markeder i indeksen bidrar til økt kompleksitet i forvaltningen og kan innebære økte kostnader. Det kan også gjøre arbeidet med ansvarlig forvaltning mer utfordrende, sier finansministeren. 

De minste selskapene utgjør en svært liten andel av aksjeindeksens samlede markedsverdi. Det kan illustreres ved at en fjerdedel av antallet selskaper kun utgjør to prosent av den samlede markedsverdien av indeksen. Diversifiseringsgevinstene ved å inkludere de aller minste selskapene er dermed begrenset. Samtidig er kostnadene ved å handle aksjer i små selskaper høyere enn i store selskaper.

Departementet har merket seg at det er mindre informasjon tilgjengelig om små selskaper enn store selskaper og at Etikkrådet peker på at en reduksjon i antall selskaper i fondet vil ha en gunstig effekt for deres arbeid.