Historisk arkiv

IMF: Norge har lykkes med håndteringen av koronapandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte i dag sin vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. Delegasjonen har hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer og partene i arbeidslivet. En større rapport vil bli behandlet av IMFs styre i juni.

IMF-delegasjonen forventer en solid oppgang i norsk økonomi etter hvert som smitteverntiltakene lettes på. For 2021 anslås en vekst i fastlands-BNP på 3,2 prosent. Nivået fra før krisen vil med dette være hentet inn igjen mot slutten av året. Anslagene forutsetter blant annet at vaksineringen går som planlagt.

– Jeg merker meg at IMF-delegasjonen mener regjeringen gjennom sin politikk har lykkes godt med å begrense smitten og det økonomiske tilbakeslaget, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Delegasjonen støtter regjeringens finanspolitikk under pandemien og mener den offentlige pengebruken må ned når samfunnet åpner opp igjen. Etter hvert som økonomien henter seg inn igjen, er anbefalingen at de finanspolitiske tiltakene gradvis reduseres og i større grad målrettes, men at myndighetene må være klare til å iverksette nye krisetiltak hvis pandemien forverres.

– Jeg er glad for at IMF støtter regjeringens vektlegging av å få sårbare grupper inn i arbeidslivet, og viktigheten av utdanning og kompetansehevende programmer. Jeg er også enig i at vi ikke må miste mer langsiktige strukturelle utfordringer av syne. Utfordringene vi sto overfor før pandemien – klima, aldring og inkludering – har ikke blitt mindre, sier finansministeren.

IMF-delegasjonen mener banksektoren har håndtert pandemien godt og støtter justeringene som er gjennomført i anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregelverket. Den påpeker at husholdningenes gjeldsnivå, bankenes utlån innen næringseiendom og at vi ennå ikke har sett de fulle konsekvensene av pandemien, kan innebære en usikkerhet for banksektoren og for den finansielle stabiliteten.

IMF-delegasjonen er positiv til de norske målsetningene og virkemiddelbruken i klimapolitikken.

– Jeg er enig med IMF når de sier at gjennomføringen av klimapolitikken er viktig. Norges klimamål er ambisiøse, og det er avgjørende at de gjennomføres så kostnadseffektivt som mulig, avslutter Sanner.

IMFs delegasjon ble ledet av Peter Dohlman.