Historisk arkiv

Ordinære rammer for bankenes utbytteutdeling fremover

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Redusert usikkerhet om den økonomiske utviklingen tilsier at norske banker kan forholde seg til de ordinære rammene for utbytteutdeling etter 30. september i år.

– De økonomiske utsiktene er vesentlig bedret. Fremover bør bankene derfor kunne disponere overskuddsmidler innenfor de ordinære rammene i lovverket, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finanstilsynet har i brev 3. september 2021 til Finansdepartementet pekt på at usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt er vesentlig redusert siden januar i år, da departementet uttalte at norske banker burde være forsiktige med å dele ut utbytte frem til 30. september i år. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til pandemiens videre forløp og økonomiske virkninger, men Finanstilsynets samlede vurdering er at det ikke er behov for å stille tilsvarende forventninger til bankenes overskuddsdisponering etter 30. september i år. Departementet deler dette synet. Som Finanstilsynet også peker på, må overskuddsdisponeringen fortsatt vurderes opp mot bankens soliditet og utsiktene fremover, og innenfor rammen av finansforetaksloven §10-6.

Finanstilsynet har opplyst om at Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) om kort tid vil vurdere om det skal fastsettes en ny anbefaling til medlemslandenes myndigheter om finansforetaks utdelinger etter 30. september i år. Finansdepartementet vil vurdere en eventuell ny anbefaling når den foreligger.

Bakgrunn

Finansdepartementet uttrykte i mars i fjor en forventning om at norske banker venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen var redusert. I juli i fjor redegjorde departementet for oppfølgingen av en anbefaling fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) om å be finansforetak om å avstå fra å dele ut overskuddsmidler. ESRB gjorde i desember 2020 endringer i anbefalingen og forlenget den ut tredje kvartal 2021. Departementet uttrykte i januar 2021 en forventning om at norske banker som etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefaling fant grunnlag for utdelinger, holdt samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 pst. av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 frem til 30. september 2021.

Les mer: