Historisk arkiv

Faglig enighet om skatteinnkreving

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i DN

Arbeidslivkriminalitet må bekjempes, og de faglige rådene om hvordan er entydige: Skatteetaten må innkreve skattene, skriver finansminister Siv Jensen.

Rina Mariann Hansen fra Oslo Arbeiderparti skriver i Dagens Næringsliv 10. mars om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten og at det fremstår som at jeg skyver svart arbeid foran meg i «det som egentlig er et ønske om å kutte antall ansatte og ressurser brukt på skatteinnkreving». Det stemmer at jeg mener det finnes bedre formål å bruke pengene på i kommunene enn unødvendig mange skattebyråkrater. Det åpenbart viktigste er likevel at dette er et krafttak mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, fordi det gir mer effektive kontroller og mulighet til å se flere forhold i sammenheng.

Tilbakemeldingen fra næringsliv og sentrale faginstanser i høringsrunden er krystallklar; flytting av skatteoppkrevingen til Skatteetaten er et avgjørende tiltak i kampen mot arbeidslivs­kriminalitet. Kristin Skogen Lund i NHO er svært tydelig i sin vurdering: «Nå er det opp til politikerne å bestemme om de ønsker å prioritere kampen mot svart arbeid». Kortversjonen av høringsuttalelsene er at alle som gjør en ren faglig vurdering støtter opp om forslaget, mens de som har oppgaven i dag er negative. 

NHO omtaler saken som en «reform mot arbeidslivskriminalitet», og uttaler: «Etter vår oppfatning vil endringen kunne bidra til styrkede fagmiljø for innfordring og kontroll, styrking av bekjempelsen av svart arbeid og arbeidsmarkedskriminalitet, samt bidra til mer effektiv offentlig ressursbruk».

Økokrim mener en styrket arbeidsgiverkontroll, kombinert med en koordinering opp mot allerede eksisterende kontrollmiljøer i Skatteetaten, vil være et fornuftig tiltak mot økonomisk kriminalitet.

Norsk Øko-forum (NØF), som er en tverrfaglig interesseorganisasjon med formål om å bekjempe økonomisk kriminalitet, påpeker at det eksisterende skillet mellom statlig og kommunalt kontroll- og innkrevingsmiljø gagner de kriminelle. De sier også at overføringen er nødvendig for å sikre best mulig avdekking av økonomisk kriminalitet. Revisorforeningen påpeker at det faglig sett er sterke grunner for en slik omlegging, og at «dette er et prosjekt som må gjennomføres».

Jeg kunne fortsatt med tydelige sitater fra alle fire fagforeninger i Skatteetaten. Hovedsammenslutningen UNIO «legger stor vekt på at overføringen utnyttes til å gjennomføre en intensivert satsing mot arbeidsmarkedskriminalitet». Skattebetalerforeningen, Bedriftsforbundet, NAV, Ligningsutvalget og Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF) støtter også omleggingen.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har over 4 000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 67 000 ansatte støtter også forslaget. Vi må lytte når BNL, som arbeider for å bedre forholdene i en svært utsatt bransje, skriver at «bedre og mer effektive kontroller er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe den useriøse delen av næringslivet. Dette gjelder særlig når vi vet at enkelte kommuner av ressursmessige årsaker ikke gjennomfører denne type kontroller overhodet». Selv om flere kommuner gjør gode arbeidsgiverkontroller var det 82 kommuner som i 2014 gjennomførte færre enn fem kontroller, mens 11 kommuner ikke prioriterte en eneste kontroll! Det er åpenbart at bekjempelse av arbeidslivskriminalitet ikke skal stoppes av kommunale prioriteringer. Det seriøse næringslivet lider når useriøse får fritt spillerom.

Som Hansen skriver er godt kontrollsamarbeid svært viktig. En samordning av arbeidsgiverkontrollen med øvrige kontrollaktiviteter i Skatteetaten vil både styrke kontrollen og gjøre samarbeidet med andre aktører som politiet og NAV enklere. Regjeringen ønsker et krafttak mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. I regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet omtales overføring av arbeidsgiverkontroll som et svært viktig tiltak i kampen mot svart økonomi.

Også Helge Eide fra KS har skrevet innlegg om saken. Han uttrykker i DN 12. mars bekymring for skatteinntektene ved en ny organisering. Det er oppløftende at også andre enn finansministeren er opptatt av proveny og skatteinntekter. Jeg kan imidlertid berolige Eide med at det selvsagt er utenkelig for en finansminister å foreslå en organisering som jeg tror setter disse inntektene i fare. Det er uansett ikke dagens organisering med delt kommunalt og statlig ansvar og 288 kontorer som gjør skatteinnkrevingen effektiv, men ordningen med arbeidsgivernes forskuddstrekk og Skatteetatens gode IT-system.

Jeg går ut fra at Hansen, Eide og jeg er enige i at svart arbeid og arbeidslivskriminalitet må bekjempes bedre enn i dag. Muligheten er der. Jeg er enig med NHO-lederen. Nå er det opp til oss politikere å bestemme om vi ønsker å prioritere kampen mot svart arbeid.