Historisk arkiv

Omstilling for økt vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i VG

Vår fremtidige velferd er avhengig av produktivitetsvekst, men veksten flater ut. Det truer velferdssamfunnet slik vi kjenner det. I dag mottar jeg Produktivitetskommisjonens andre rapport, med råd om hva som må gjøres.

La oss først se på situasjonen for norsk økonomi, som er i omstilling. Oljen vil ikke lenger være motoren bak vår økonomiske vekst. Samtidig har vi en svært krevende flyktningsituasjon, vi skal gjennom en grønn omstilling og andelen eldre i befolkningen øker. Alt dette vil påvirke økonomien. For å lykkes med denne omstillingen trenger vi kunnskap, entreprenørskap og et konkurransedyktig næringsliv. Vi skal ikke bare ha mer verdiskaping, vi skal ha ny verdiskaping.

Produktivitet betyr nesten alt for vår framtidige velferd. Enkelt sagt forteller produktiviteten hvor mye vi får ut av ressursene våre. På sikt er det bare økt produktivitet som kan sikre reallønnsvekst for arbeidstakere. Produktivitet er også det eneste som kan sikre velferden. Årsaken er enkel: Det er først når vi skaper økte verdier at vi har noe mer å fordele.

Siden 2006 har imidlertid veksten i produktiviteten i Norge falt. Det er en utfordring vi deler med flere andre vestlige land. Der vi fra 1996 til 2005 hadde en årlig produktivitetsvekst på 3 prosent, har vi fra 2006 til 2014 hatt en årlig vekst på 0,8 prosent. Denne trenden må vi snu for å lykkes med omstillingen. Klarer vi bare å øke veksten med 0,2 prosent årlig, vil det bety mer for vår velstand om 50 år enn hele oljeformuen.

Regjeringen er godt i gang med å møte disse utfordringene. Det kraftige oljeprisfallet har forsterket behovet for omstilling og økt konkurransekraft. Arbeidsledigheten i oljerelaterte næringer har økt, og Regjeringen har derfor kommet med en tiltakspakke for å motvirke arbeidsløsheten. Samtidig er vi avhengige av at ressurser flyttes til morgendagens næringer. Vi har flere støtdempere som hjelper oss. Norges Bank har satt ned renten og kronekursen har svekket seg. Det gjør det lettere for norske bedrifter å konkurrere.

Det store bildet er likevel tydelig: Norge trenger en sterkere produktivitetsvekst for å gi nye arbeidsplasser, skape vekst i økonomien, betale for velferden og lykkes med den omstillingen vi skal gjennom. Hva må vi gjøre?

Noe av det første Regjeringen gjorde etter at vi tiltrådte var å sette ned en produktivitetskommisjon. Jeg mottok første rapport fra Produktivitetskommisjonen i februar i fjor. Rapporten peker på flere viktige tiltak for å øke produktiviteten. Vi jobber nå med å gjennomføre flere av forslagene. I dag (torsdag 11. februar) legger kommisjonen fram sin andre rapport. Det blir spennende å lese hva kommisjonen foreslår i denne rapporten. De tre områdene det ble bestemt at denne rapporten skulle behandle var: teknologi, utvikling og innovasjon, bedre bruk av arbeidskraftsressursene og tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor. Gode forslag for forbedringer på disse tre områdene vil kunne styrke norsk økonomi og velferd.

OECD la nylig fram sin landrapport om Norge, som ga god støtte til Regjeringens reformagenda. Forslagene fra OECD og rapportene fra Produktivitetskommisjonen vil danne et godt faglig grunnlag for nødvendige reformer i offentlig og privat sektor. Slik kan vi skape nye norske arbeidsplasser og omstille oss for fremtiden.

Vi skal satse på utdanning, forskning og innovasjon. Dette blir helt avgjørende for å drive frem nye arbeidsplasser og bedre løsninger som skaper større verdier. Vi må også passe på at det er en god fordeling mellom hvilke oppgaver som løses i det offentlige, og hvilke som løses i det private. 

Regjeringen har allerede satt i gang en rekke reformer som skal fornye, forenkle og forbedre Norge: Politireform, samferdselsreformer og kommunereform.  Reformene er viktige, men de er kun virkemidler. Målet er å løse viktige oppgaver og omstille Norge for fremtiden.

Vi vi vil fortsette å omstille Norge. Det vil gi økt produktivitetsvekst, skape nye arbeidsplasser og sikre den framtidige velferden.