Historisk arkiv

Redegjørelse om SSB

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Jeg hadde invitert administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, til et møte som skulle avholdes klokken ni i dag.

Jeg har merket meg at det har kommet påstander om at dette skulle være et oppsigelsesmøte. Det er feil. Møtet skulle handle om den pågående omstillingen av byrået, og var en oppfølging av et møte tidligere denne uken og et møte i forrige uke.

Meyer ønsket å ha med seg sin advokat inn i møtet. Det ville ikke vært naturlig gitt tema for møtet. Mine etatsledere står fritt til å ha med seg rådgivere fra egen organisasjon i møtene med meg, men å ha med en ekstern advokat er noe helt annet.

Meyer og hennes advokat hadde derfor et kort møte med embetsverket i stedet. Der ble det klart at Meyer ville takke nei til min invitasjon om møte når hun ikke fikk ha med seg sin eksterne advokat. De tilbakemeldingene som jeg hadde planlagt å gi Meyer i møtet, har jeg derfor meddelt henne skriftlig i stedet. Disse tilbakemeldingene baserer seg på mine vurderinger av hvordan vi best mulig kan skape ro rundt situasjonen som har oppstått i SSB og sikre at byrået også fremover ivaretar samfunnsoppdraget sitt på en god måte.

SSB har satt i gang flere omstillingsprosesser med sikte på å modernisere byrået, dels for å effektivisere arbeidsoppgavene og dels for å stå bedre rustet til en digital fremtid. Omorganiseringen innebærer en endring i byråets ledergruppe, endring i arbeidsdelingen mellom avdelingene i Oslo og Kongsvinger og et omfattende digitalt moderniseringsprogram. Omorganiseringen innebærer også endringer i forskningsavdelingen både ved en dreining av innholdet i forskningen og reduksjon i antall ansatte.

Både Finansdepartementet og styret i SSB har gjennom hele denne prosessen bedt ledelsen i byrået om å ta hensyn til at det er satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven. Vi har også gjentatte ganger advart mot å foreta større endringer på de områdene som omfattes av utvalgets arbeid og tilrådinger.

Jeg vil sitere fra referatet til møtet 27. mars i år mellom Finansdepartementet og SSB om årsrapporten for 2016 som ble gjennomført 27. mars 2017.

«FIN viste til rapporten fra utvalget som har vurdert SSBs forskningsvirksomhet og ba om en orientering om oppfølgingen av denne. Departementet understreket igjen at virksomheten ikke bør foreta større endringer som foregriper statistikklovutvalgets arbeid og tilrådinger. Samtidig må SSB sikre at kvaliteten på og leveranser til Stortinget og departementene, herunder at leveranser i hht. modellkontraktene ikke svekkes som følge av evt. omorganiseringer.»

De planlagte endringene i forskningsavdelingen har skapt bekymring for om SSB i tilstrekkelig grad vil kunne levere gode økonomiske modeller og analyser til departementene, Stortinget, partene i arbeidslivet, til media og til allmennheten forøvrig. Det har også vært tema i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og SSB ved flere anledninger i år, og i mine samtaler med Christine Meyer.

Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke gjennom møtene med meg. Christine Meyer ble i går gjort kjent med at hun ikke lenger har min tillit. Mitt ansvar som leder for det departementet SSB hører til, er å sørge for at tilliten til SSB gjenopprettes, ikke minst av hensyn til de mange ansatte i SSB.

La meg gå inn på hvilke tiltak som nå settes i verk:

  • Jeg mener det er riktig nå å sette omorganiseringen av forskningsavdelingen på hold inntil statistikklovutvalget har lagt frem sin innstilling og forslagene har vært på høring.

    Forskningsavdelingen skal være en del av moderniseringen i SSB, men å la endringene bero vil gi alle de viktige samfunnsaktørene anledning til å bli hørt, og vi vil få en bredere diskusjon om hvilken rolle avdelingens skal ha og hvordan den bør utvikles.

  •  Gjennom tett dialog med styret, vil vi gjøre vårt ytterste for å skape ro rundt byrået.

    Jeg vil også be styret i SSB om å gå igjennom og vurdere virksomhetsprinsippene og innplasserings­kriteriene i forskningsavdelingen med sikte på å se om disse sikrer tilstrekkelig med ressurser til samfunnsoppdraget og konsentrasjon om økonomiske problemstillinger, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi, i tråd med tildelingsbrevet fra Finansdepartementet for i år.

  • Jeg gir i dag også et tilleggsoppdrag til statistikklovutvalget. Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forsknings­virksomhet, ber jeg utvalget om å drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller, konjunkturanalyser, fremskrivninger og utredninger av høy kvalitet. Utvalget får samtidig utsatt frist til 15. mars 2018.

La meg avslutningsvis understreke at SSB, på linje med våre øvrige etater, skal og må gjennom en viktig og nødvendig omstilling. Samtidig er det avgjørende at endringene skjer en på en måte som innbyr til tillit både blant de ansatte og de mange viktige samfunnsaktørene som er avhengig av leveranser fra byrået. Tilstrekkelig involvering og nødvendig orientering er forutsetninger for å lykkes med en slik prosess. 

Statistisk sentralbyrå er en viktig institusjon for det norske samfunnet. Slik skal det være også i fremtiden. Uroen og bekymringene som har oppstått må ryddes av veien. Omdømmet og troverdigheten må bygges opp igjen.

 

Nett-tv Pressekonferanse om situasjonen rundt SSB

Se sendingen her

Se sendingen her