Historisk arkiv

Finansministerens innledning på pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Vi har stor tro på at denne ordningen vil bety mye for mange av de som nå sliter.

Sjekkes mot
fremføring

Virusutbruddet og smitteverntiltakene har gitt norsk økonomi skikkelig slagside.

De siste to ukene har nesten 300.000 personer søkt om dagpenger.

I tillegg vet vi at mange bedrifter har gått fra full drift til null drift.

Nærmest over natten. De har ikke inntekt. 

I den første og akutte fasen fikk vi, sammen med stortinget, raskt på plass viktige strakstiltak som skal skape større trygghet for arbeidstakerne og tiltak som vil gjøre den økonomiske byrden noe lettere å bære for bedriftene.

Staten tar en større del av lønnsforpliktelsene ved permitteringer og sykefravær, og vi har gitt avgiftslettelser, skatteutsettelser og etablert låneordninger.

Dette vil gi mange bedrifter en umiddelbar bedring i likviditeten. Det er viktig for mange.

Nå er vi i fase to. Den handler om de som trenger cash, ikke kreditt.

For selv om du stanser driften og permitterer de ansatte, er det noen utgifter som ikke forsvinner. Husleie og forsikringer er eksempler på det.

Jeg er derfor glad for at vi dag kan presentere en ordning som vi har jobbet frem i tett samarbeid med næringslivsorganisasjonene og bankene, representert ved Finans Norge. De er også tilstede her, og vil si noen ord etterpå.

Prinsippene for ordningen vil bli presentert for Stortinget i dag.

Forslaget innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som nå opplever betydelig nedgang i inntektene som følge av virusutbruddet.

Vi dekker altså en del av de kostnadene som bedriftene ikke kommer unna. En slags kontantstøtte.

Alt er ikke klart ennå. Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen.

Men jeg kan si noe om de syv prinsippene som ordningen skal være basert på:

Ordningen skal være effektiv og virke raskt.

Det får vi til ved å benytte opplysninger og systemer som allerede er etablert. Mer konkret: Vi jobber sammen med Finans Norge om en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en felles digital plattform og får utbetalt støtten rett på konto.

Vi jobber ut fra at behandlingen av søknadene så langt det er mulig skal automatiseres. Det vil bidra til at perioden fra søknaden er levert til pengene er på konto, blir kort.

Ordningen skal også være målrettet.

Støtten kan gis til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall som følge av virusutbruddet, og pengene skal gå til å dekke en andel av de faste kostnadene som de ikke kommer unna.

Ordningen skal være midlertidig.

I første omgang vil ordningen gjelde for to måneder, men den vil bli forlenget om vi ser at det er behov for det.

Ordningen skal favne bredt

Ordningen vil rette seg mot de bedriftene som har stort fall i omsetningen som følge av virusutbruddet. Den er ikke rettet mot enkeltbransjer.

Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre mange små spesialordninger.

Omfanget på ordningen vil selvfølgelig avhenge av hvordan innretningen blir og hvor mange som kommer til å benytte seg av den.

Men vi anslår at den vil bli i størrelsesorden 10 til 20 milliarder kroner. I måneden.

Det femte prinsippet er at ordningen skal være så enkel som mulig både å benytte og administrere.

Ordningen må også være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Og den må sikre etterlevelse og kontroll.

Det betyr at bedriftene selv må søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at de oppgir riktige opplysninger og ikke misbruker ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Neste fredag vil vi komme tilbake med detaljene. Det er fortsatt en del praktiske ting som skal på plass, og detaljene i ordningen vil være tydeligere om en uke.

Målet er at ordningen skal være operativ så snart som mulig.

Næringslivsorganisasjonene og banknæringen bidrar med uvurderlig innsikt og gode løsningsforslag. Jeg vil benytte anledningen til å si tusen takk for utrolig godt samarbeid. Vi ville ikke klart dette uten den innsikt og kompetanse som dere har.

Samarbeidet med dere og LO gjør oss trygge på at dette vil fungere, og er helt avgjørende for at dette blir en vellykket ordning.

Det kan likevel hende at det blir behov for å justere på innretningen etter hvert som vi gjør oss noen erfaringer.

I den situasjonen norske bedrifter er i nå, har vi valgt å heller få raskt på plass en enkel og effektiv løsning, enn å sikre at vi treffer helt nøyaktig på første forsøk.

Vi har stor tro på at denne ordningen vil bety mye for mange av de som nå sliter.

Den vil bidra til at vi unngår unødvendige konkurser og at næringslivet kommer seg raskere den dagen krisen er over.

Den trygger arbeidsplassene. For det er det dette handler om. At folk har en jobb å gå til når vi har tatt hverdagen tilbake.