Historisk arkiv

Opptrappingsplan for rusfeltet – kom med dine innspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil ha en forsterket innsats på rusfeltet. Vi jobber med å lage en ny opptrappingsplan som skal styrke forebyggingen og bedre kapasiteten og kvaliteten i tilbudet. På en ny nettside kan du nå komme med dine innspill på hvordan regjeringen kan utvikle ruspolitikken.

Opptrappingsplanen skal spisses mot personer som er i ferd med å utvikle eller allerede har utviklet et rusmiddelproblem. Hovedinnsatsen rettes mot kommunesektoren, men rusmiddelproblemene løses ikke innenfor helse- og omsorgsektoren alene. En ny plan vil derfor berøre andre områder som arbeid, økonomi, sosiale forhold, skole, utdanning, bolig og barnevern, i tillegg til helse- og omsorgstjenestene.

Innspillsside opptrappingsplan rusfeltet
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker innspill en ny opptrappingsplan for rusfletet (Helse- og omsorgsdepartementet)

Målet er å oppnå bedre folkehelse, komme tidligere inn, korte ned ventetiden og bedre kvaliteten i behandling. Mange rusavhengige har behov for sammensatte tjenester over tid. Opptrappingsplanen skal bidra til et mer sammenhengende behandlingsforløp og bedre oppfølging under hele behandlingen. Du kan innspill på Helse- og omsorgsdepartementets egne nettside for opptrappingsplanen.

Helse- og omsorgsdepartementet skal holde tre rådslag i arbeidet med opptrappingsplanen. Tirsdag 28. oktober var det første rådslaget hvor temaet var utvikling og styrking av tjenestetilbudet til mennesker med alvorlige, langvarige og sammensatte behov. Over 230 personer deltok, fra kommuner og spesialisthelsetjenesten, samt bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige og ideelle organisasjoner. Deltakerne var særlig opptatt av bedre tilgjengelige tjenester i lokalmiljøet, samhandlingsmodeller mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og oppsøkende behandlingsteam/ACT-team som har vist seg å fungere godt for brukerne.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter