Historisk arkiv

Nyheter

Ny nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har nylig vedtatt en ny nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa. Pandemier og større epidemier er en stor utfordring for samfunnssikkerheten og for helsetjenesten. Derfor er det viktig at vi har god beredskap for å håndtere en influensapandemi.

Det er viktig at både helsetjenesten og andre samfunnssektorer er godt forberedt på å kunne håndtere en influensapandemi. Den nasjonale beredskapsplanen skal sikre en felles nasjonal planlegging og håndtering av en pandemi. Beredskapsplanen fastsetter ansvar og fordeler oppgaver for håndteringen på en rekke instanser, både i og utenfor helsetjenesten. Det er et mål at man under en pandemi skal kunne opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner innen alle samfunnssektorer så langt det er mulig.

Planen skal bidra til å forebygge og begrense smittespredning, sykelighet og død, og til at det gis god behandling og omsorg til personer som er rammet av influensapandemien.

De viktigste strategiene for å begrense omfanget av pandemien er:

  • Generelle hygienetiltak (hånd- og hostehygiene)
  • Vaksinasjon
  • Medisinsk behandling av syke, inkludert bruk av legemidler mot virus

På lokalt nivå har hver enkelt kommune plikt til å utarbeide en plan for hvordan kommunens helse- og omsorgstjenester skal forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at smitten spres seg. Andre virksomheter som berøres av beredskapsplanen skal utarbeide egne lokale kriseplaner eller vedlegg til eksisterende smittevernplaner, med utgangspunkt i den overordnede nasjonale planen.

Beredskapsplanen skal også bidra til å opprettholde tillit og trygghet i samfunnet ved å gi kunnskapsbasert og helhetlig informasjon og retningslinjer til alle samfunnssektorer og norske borgere i inn- og utland. 

Les den nasjonale beredskapsplanen mot pandemisk influensa