Forsiden

Historisk arkiv

Bedre styring i helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring en ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.

I forslaget til ny forskrift stilles det krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten.

- For å skape pasientenes helsetjeneste, og for å kunne gi pasienter og brukere et enda bedre tilbud, er det helt nødvendig med god styring, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Formålet med forskriften er at den skal bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at helse- og omsorgslovgivningen etterleves.

Forskriften erstatter og viderefører dagens forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, men den er tydeligere på:

  • at internkontroll er en integrert og naturlig del av styringssystemet
  • hvor ansvaret ligger på ulike nivå i spesialisthelsetjenesten og i kommunen
  • hva det innebærer at virksomheten skal planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres
  • innhold i krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

I høringsnotatet presenteres også en skisse av tre ulike modeller for hvordan en eventuell kvalitetssertifiseringsordning for norske sykehus kan utformes.

Høringsfrist er 1. februar 2016.

Les høringsdokumentene for ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten