Historisk arkiv

Foreslår krav om politiattest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienter og brukere må beskyttes best mulig mot overgrep og skader. Helse- og omsorgsdepartementet sender derfor på høring et forslag om at kommunene skal kunne kreve politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

-Det er svært viktig for pasienter, brukere og deres pårørende å kunne stole på dem som arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Trygge tjenester handler også om å være trygg på dem som yter tjenestene. Politiattest vil kunne bidra til en slik trygghet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.    

I høringen foreslås det at den enkelte kommune selv skal bestemme om den vil innføre krav om politiattest eller ikke. For kommuner som velger ikke å kreve attest, videreføres dagens krav om politiattest for dem som arbeider med barn og personer med utviklingshemming. Helse- og omsorgsdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om kravet om politiattest skal være valgfritt eller obligatorisk for kommunene.

Den nye politiattesten skal gi informasjon om alvorlige narkotika-, volds- og sedelighetsforbrytelser, legemsfornærmelse, tvangsforbrytelser og frihetsberøvelser.

Det foreslås ikke nye regler om yrkesforbud, utover dagens regler. Dersom politiattesten til en jobbsøker viser anmerkninger, må kommunen vurdere hvilke konsekvenser det skal få.

Les høringsdokumentene for forslaget til krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten