Historisk arkiv

Rett til kontaktlege for alvorlig syke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Alvorlig syke pasienter på sykehus får rett til egen kontaktlege fra 15. september. Da trer kontaktlegeordningen i kraft i spesialisthelsetjenesten.

- Vi har hørt for mange historier om syke mennesker som har måttet forholde seg til mange ulike leger og fortelle sykehistorien sin igjen og igjen. Det er en belastning som alvorlig syke mennesker og deres pårørende skal spares for. Vi har lovet at vi skal innføre fast kontaktlege for alvorlig syke pasienter i spesialisthelsetjenesten. Nå innfrir vi dette løftet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kontaktlegen skal gi informasjon til pasienten, være tilgjengelig for han eller henne og ha en rolle i behandlingsteamet. Det overordnede målet med ordningen er at pasienter og pårørende skal føle seg trygge. De skal slippe å forholde seg til for mange leger og få mangelfull informasjon. Ordningen vil også bidra til at kvaliteten og helheten i det medisinske tilbudet blir bedre ivaretatt.

Det er alvorlig syke pasienter med behov for behandling eller oppfølging over tid som skal få rett til kontaktlege. Dette vil være tilstander og sykdommer som fører til risiko for alvorlig funksjonsnedsettelse eller invaliditet, tap av viktige kroppsfunksjoner eller sanser eller risiko for tidlig død. Det skal også legges vekt på fysiske og psykiske følger av sykdommen, skaden eller lidelsen.

- Ved å innføre kontaktlege gir vi ikke bare pasientene bedre oppfølging og informasjon. Vi utnytter også ressursene i helse- og omsorgstjenesten på en bedre måte, sier Høie.

Innføring av kontaktlege handler først og fremst om bedre organisering av tjenesten. Selv om ordningen i en overgangsfase kan føre til noe mer administrasjon, vil dette på sikt bli utliknet av de innsparingene ordningen vil føre til i form av samhandlingsgevinster, bedre ressursutnytting og bedre kvalitet i tjenestene.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om ordningen i samarbeid med helseforetakene og utvalgte fagmiljøer