Historisk arkiv

Lovforslag:

Nyheter
Lovforslag:

Styrker barns rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke barns og unges rett til medvirkning i forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

- I pasientens helsetjeneste må vi lytte til dem det angår. Det må også gjelde de yngste blant oss. Jeg tror at vi i den norske helsetjenesten er ganske flinke til å lytte til voksne og velformulerte pasienter, men jeg tror ikke vi er like flinke til å lytte til dem som ikke er voksne. Derfor sender vi nå på høring et forslag som styrker barns og unges rett til medvirkning og medbestemmelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette er forslagene til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven:

  • Barns rett til å motta informasjon og bli hørt skal fremgå direkte av loven, som en presisering av bestemmelsen om pasienten og brukerens rett til medvirkning.
  • Bestemmelsen om barns rett til å bli hørt når andre samtykker på vegne av dem blir justert. Barn skal få informasjon og bli hørt fra de er i stand til å danne seg egne synspunkter. Barn skal også få anledning til å si sin mening før samtykket blir gitt. Dette skal gjelde senest fra barnet fyller sju år. Det skal legges vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet.
  • Helsepersonell har en viss adgang til å la være å informere foreldre når barnet de har til behandling er over tolv år. Det kan for eksempel dreie seg om situasjoner der foreldrene er årsak til barnets helseproblemer, og situasjonen kan forverre seg om mor eller far blir varslet. I forslaget som sendes på høring foreslås det at helsepersonell skal få en snever adgang til ikke å varsle foreldre også når barnet er under tolv år.

Andre forslag i høringsnotatet:

Det innføres en plikt for helsepersonell til å ivareta mindreårige barn som pårørende til søsken med alvorlige helseproblemer eller som etterlatte etter foreldre og søsken som dør. I dag har helsepersonell bare en slik plikt når barn er pårørende til foreldre med alvorlige helseproblemer.

- Behovet for oppfølging kan være like stort når barn opplever at søsken har alvorlige helseproblemer eller når barn mister søsken eller foreldre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I høringsnotatet foreslås det å lovfeste at det er tilstrekkelig at én av foreldrene samtykker ved hver enkelt vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet. Dette praktiseres allerede i dag, men er basert på en tolkning av eksisterende lov som sier at én forelder kan samtykke til helsehjelp som er ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet.

I høringsnotatet forslås det også at straffebestemmelsene for overtredelse av taushetsplikt harmoniseres. Brudd på taushetsplikten har etter straffeloven en strafferamme på et år. I helsepersonelloven, pasientjournalloven og helseregisterloven er strafferammen for brudd på taushetsplikten tre måneder. Det foreslås at de tre helselovene harmoniseres med straffeloven. Det innebærer at strafferammen for brudd på taushetsplikten etter de nevnte helselovene endres fra bot eller fengsel i inntil tre måneder til bot eller fengsel i inntil et år. 

Les høringsdokumentene for å styrke barns rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven