Historisk arkiv

Bedre tannhelsetjenester til innbyggerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen ønsker å sikre innbyggerne bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester der de bor. Det fremmes derfor lovforslag om at kommunene overtar ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen.

- Ingen andre nordiske land har det slik som i Norge med en tannhelsetjeneste som er organisert alene på et mellomnivå. Ved å overføre ansvaret til kommunen vil tannhelse bli en ordinær del av deres helsetilbud, og ikke lenger være en særtjeneste. Det vil gi bedre og mer sammenhengende helsetjenester til innbyggerne, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Overføringen av ansvaret til kommunene vil gjøre at tannhelsetjenesten blir en integrert del av det samlede helsetilbudet i kommunen. Det åpner for bedre samarbeidsmuligheter mellom tjenestene og et mer koordinert tilbud.

- Kommunene vil ha bedre forutsetninger for å hjelpe dem som kan ha store tannhelseproblemer, som beboere på sykehjem og mottakere av hjemmesykepleie. Disse har økt risiko for andre sykdommer og trenger et sammenhengende tjenestetilbud. Det blir også kortere vei til både barnevern og skolehelsetjenesten. Det er viktig. Tannhelsepersonell har en nøkkelrolle i å avdekke og forebygge overgrep mot barn, sier Høie.

For at kommunene skal kunne sørge for gode tannhelsetjenester, er det avgjørende med tilgang på nødvendig tannlegekompetanse. Regjeringen foreslår derfor å lovfeste krav til at kommunene må ha knyttet til seg tannlege.    

Styrker pasientrettighetene

Personer som i dag har rett til helt eller delvis gratis tannhelsehjelp fra fylkeskommunen, vil beholde sine rettigheter ved overføringen av ansvaret til kommunene. Pasienter og brukeres rettigheter vil bli styrket ved at pasient- og brukerombudsordningen utvides til også å omfatte kommunale tannhelsetjenester.

Egen lov

Kommunens ansvar for tannhelsetjenester foreslås regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, mens pasientens rettigheter tas inn i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette vil samle tannhelsetjenesten med de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene innenfor et nytt og mer moderne lovverk.  

Gjelder ikke privatpraktiserende tannleger

Lovforslaget gjelder overføring av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester. I Norge utgjør privatpraktiserende tannleger og tannpleiere om lag 70 prosent av de samlede årsverkene i tannhelsesektoren, mens offentlig sektor utgjør de øvrige 30 prosent. De fleste private ytere av tannhelsetjenester har ikke avtale om å yte tjenester på vegne av fylkeskommunen, og vil dermed ikke bli berørt av lovforslaget.

Regjeringen foreslår at lovendringene skal gjelde fra 2020. Les hele lovforslaget.