Historisk arkiv

Pårørende skal få bedre støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pårørende skal få bedre støtte og oppfølging av kommunen, foreslår regjeringen i en ny lovproposisjon.

-Pårørende skal få en tydeligere og større plass i helse- og omsorgstjenesten. De har ofte krevende omsorgsoppgaver og utsettes for store belastninger. Det er derfor viktig at pårørende får god støtte og avlastning, og at innsatsen deres anerkjennes, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Illustrasjonsfoto pårørendestøtte. Foto: Colourbox.no
Det er anslått at pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgssektoren. Foto: Colourbox.no

Den nye lovbestemmelsen styrker de pårørendes rettsstilling ved å tydeliggjøre kommunens ansvar for å tilby støtte til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Kommunene får nå en plikt til å foreta en selvstendig vurdering av de pårørendes behov, og tilby pårørendestøtte i form av avlastning, omsorgsstønad, veiledning og opplæring. Dermed skal man sikre at kommunens helse- og omsorgstilbud også ivaretar pårørende.

-For den som er syk er det også viktig å vite at familien og de nærmeste får støtte og hjelp til å mestre hverdagen. Vi vet at pårørende som føler at de strever alene har risiko for å bli syke selv, sier Bent Høie.

Det er anslått at pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgssektoren. Pårørende er dermed en viktig ressurs både for sine nærmeste og for helse- og omsorgstjenestene.

Lovforslaget må sees i sammenheng med at Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått en betydelig utvidelse av pleiepengeordningen. Det er bevilget 140 millioner kroner til pleiepengeordningen i 2017.

Det tas sikte på at loven skal tre i kraft 1. oktober 2017.

Les lovforslaget om styrket pårørendestøtte