Historisk arkiv

Regjeringen foreslår endringer i tobakkskadeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fredag 21. april 2017 sendte regjeringen Prop. 109 L (2016-2017) Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.) til Stortinget for behandling.

Forslaget om endringer i tobakksskadeloven vil erstatte bevillingsordningen for salg av tobakk. Bevillingsordningen, som ble vedtatt i mars 2013, har ikke blitt satt i kraft av fordi den var unødvendig omfattende og byråkratisk.

Den nye registrerings- og tilsynsordningen som regjeringen nå foreslår skal å sikre at utsalgsstedene overholder tobakksskadelovens regler, samtidig som ordningen gjør minst mulig inngripen overfor handelsnæringen. Ordningen skal bidra til å fremme folkehelsen, og forhindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige.

Ordningen innebærer at virksomheter som driver stedlig salg av slike varer til forbruker og grossister plikter å registrere seg i et nasjonalt register. Forslaget innebærer også at detaljistene får en plikt til å etablere internkontroll, og at kommunene får tilsynsansvar for detaljistene. Helsedirektoratet skal etter forslaget føre tilsyn med grossistene.

I proposisjonen foreslås det også enkelte endringer i strålevernloven for å gjenopprette Statens strålevern som en selvstendig etat, gjennomføre noen mindre endringer om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, samt gi hjemmel for unntak fra tjenesteloven og hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlige laserpekere.