Historisk arkiv

Nyheter

Råd for et aldersvennlig Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil utvikle et mer aldersvennlig samfunn og utløse eldreressursen. Målet er at eldre mennesker skal delta og bruke sine evner slik de ønsker.

Rådet skal være sammensatt av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har ansvar og virkemidler til å bidra til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Rådet skal også bidra til å spre kunnskap og bevisstgjøring om aldring og være en pådriver for nødvendige endringer. Trude Drevland skal lede rådet. 

Representanter fra Pensjonistforbundet, KS, Oslo Met ved Nova, NHO, Frivillighet Norge, IKT Norge og Husbanken sitter også i rådet.

Trude Drevland, statsråd Åse Michaelsen og Jan Davidsen, leder for Pensjonistforbundet
Trude Drevland, statsråd Åse Michaelsen og Jan Davidsen, leder for Pensjonistforbundet. Foto: HOD

- I årene som kommer blir det flere eldre i samfunnet, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. - Det gir oss muligheter. Mange av de eldre er ressurssterke og ønsker å delta, men det krever en holdningsendring. Vi må fjerne synlige og usynlige hindre, og tilrettelegge bedre.

Det er foreslått 10 millioner kroner i budsjettet til program for et aldersvennlig Norge. Rådet skal være en overbygning til dette programmet, og bidra med å forankre arbeidet gjennom samarbeid mellom ulike aktører. Gjennom å samarbeide på tvers vil det gi økt forståelse og nye løsninger. Alle sektorer har betydning for hvordan eldre mennesker kan være mer aktive: kommunesektoren, utforming av lokalmiljø, boligsektoren, transport og mobilitet, teknologi, næringsliv, frivillig sektor, forskning og utdanning.

- Nå skal vi samle disse kreftene for å jobbe sammen om hvordan vi skal skape et mer aldersvennlig samfunn og utløse seniorressursen. Diskusjoner på tvers av sektorer vil gi en felles forståelse av utfordringene vi står foran, og få fram bedre løsninger for aktive eldre, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Følgende punkter ligger inne i programmet:

  • Kampanje for å planlegge egen alderdom. Eldre kan selv gjøre mer for å tilrettelegge egen bolig og opprettholde funksjonsevnene sine.
  • Eldrestyrt planlegging. Vi ønsker at de kommunale eldrerådene og eldre innbyggere skal få en mer aktiv rolle i kommunenes planarbeid, og at kommunene tar i bruk nye medvirkningsmetoder.
  • Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner. Vi vil invitere kommunene med til å delta i utviklingsarbeid og nettverk for aldersvennlige kommuner. KS planlegger å starte nettverket.
  • Partnerskapsordning. Alle sektorer, både offentlige og private virksomheter, bør ha som mål å være aldersvennlige. Vi må samarbeide på tvers av sektorer og for å skape nye løsninger.
  • Seniorressursen i arbeid og frivillighet. Vi har et stort potensial i å få flere til å arbeide lenger, og som pensjonist kanskje på andre måter. Mange synes det er meningsfylt å delta i frivillige aktiviteter.

I budsjettforslaget foreslår regjeringen 10 millioner kroner til Program for et aldersvennlig Norge.

Bakgrunnsinformasjon

Over 1 million nordmenn er nå over 60 år. De fleste av dem bor i eget hjem. I årene fremover vil mange kommuner få flere innbyggere over 50 år enn under 50 år. Mange lever både 20 og 30 år som pensjonist, og mange har bedre helse og mer ressurser enn tidligere generasjoner. En person som i dag er 65 år kan forvente å ha 15-20 år foran seg med god helse.

Rådet vil være en videreføring og modernisering av Statens seniorråd. I sin seniorpolitiske redegjørelse anbefalte det avgåtte rådet en slik fleksibel arbeidsform hvor man arbeider med de aktørene som er tettere på utfordringer og løsninger, og samarbeider på tvers av sektorer.

Program for et aldersvennlig Norge er omtalt i Meld.St.15 (2017-2018) Leve hele livet.

I 2016 la regjeringen fram strategien Flere år – flere muligheter, som viser hvordan de ulike sektorene har ansvar og virkemidler for å skape aldersvennlig samfunn og fremme aktive eldre.