Historisk arkiv

Nyheter

Regjeringen mottok NOU om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen mottok "NOU 2018: 16 Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester " fra utvalgsleder Aud Blankholm.

Det har aldri tidligere vært en helhetlig gjennomgang av prioriteringsspørsmål for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Mens spesialisthelsetjenesten hovedsakelig utreder og behandler, skal kommunene ivareta et bredere perspektiv. De skal forebygge og behandle sykdom og i tillegg legge til rette for at innbyggerne kan mestre livet med den helsen de har. Jeg er derfor glad for at vi har fått en egen gjennomgang av hvilke prioriteringsprinsipper som bør gjelde i førstelinjetjenesten. Jeg vil takke Aud Blankholm og utvalgsmedlemmene for arbeidet de har gjort, sier helseminister Bent Høie.

Statsråder mottar NOU
Fra venstre: helseminister Bent Høie, utvalgsleder Aud Blankholm og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen Foto: HOD

Målet med utvalget var å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalget har blant annet foreslått prinsipper og virkemidler for prioritering.

-Vi blir flere, vi blir eldre og mange lever lengre med langvarige sykdommer. Prioriteringsutfordringene i kommunene har nok aldri vært større enn nå. Da er det viktig at det ikke er tilfeldigheter som avgjør hvem som får oppfølging og hvilke tiltak som prioriteres. Nå skal rapporten på bred høring, og jeg ser frem til å få synspunktene fra høringsinstansene, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Les rapporten her