Historisk arkiv

Regjeringen vil utrede forsøk med heroinassistert behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil utvide tilbudet til mennesker med omfattende rusavhengighet og psykiske lidelser. Mange lever et uverdig liv og har vært vanskelige å nå med dagens hjelpeapparat. Derfor starter vi nå arbeidet med etablering av et forsøk med heroinassistert behandling i Norge, sier helseminister Bent Høie.

- Vi har iverksatt en rekke tiltak for mennesker med rusavhengighet, men vi har ikke gjort nok for rusavhengige med omfattende hjelpebehov. Bruk av heroin i behandling er omdiskutert, men vi kan ikke la dette være uprøvd, sier Høie.

- Med dette oppdraget følger vi opp en viktig del av ruspolitikken i regjeringens politiske plattform. Erfaringer fra andre land som har etablert slike tilbud viser at brukerne har fått det bedre. Samtidig er det viktig at vi gjennom et slikt forsøk gjør oss våre egne erfaringer og vinner ny kunnskap for å kunne konkludere om dette bør være et permanent tilbud også i Norge, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Formålet med et forsøksprosjekt er å nå en svært hjelpetrengende gruppe rusavhengige, og hjelpe dem til å få et mer verdig liv. Heroinassistert behandling vil være aktuelt for en liten gruppe mennesker med omfattende rusavhengighet og som det har vist seg vanskelig å nå med dagens behandlingstilbud.

Helsedirektoratet får nå i oppdrag å foreslå hvordan et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling skal kunne gjennomføres innenfor dagens LAR-ordning. Det innebærer blant annet å vurdere hvilke pasienter som kan være aktuelle, hvordan et slikt prosjekt skal organiseres, hva det vil koste, i hvilke byer det skal prøves ut og hvor lenge prosjektet skal vare. Det skal også gjennomføres en følgeevaluering. Innen 1. juni 2019 vil direktoratet oversende sitt forslag. Et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling vil tidligst kunne starte opp i starten av 2020.

- Jeg har vært i dialog med både Oslo og Bergen som er meget positive til å delta i et forsøk. Det lover godt for det videre arbeidet, sier Høie.

Link til oppdraget til Helsedirektoratet