Historisk arkiv

Tester hvordan legevaktsarbeid kan bli mindre belastende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Mange fastleger opplever legevaktsarbeid som belastende, og mange kommuner sliter med å rekruttere til leger til å arbeide på legevakten. Regjeringen starter derfor en pilot med interkommunalt samarbeid for å se om det kan gjøre arbeidet mindre belastende.

Helse- og omsorgsdepartementets kartlegging av fastlegenes arbeidsoppgaver viser at legevakt utgjør en stor del av arbeidsbyrden for mange fastleger. Mange leger synes vaktene kommer for hyppig og at arbeidsbyrden blir for stor når de har legevakt. Flere leger som arbeider i små kommuner kan oppleve at det er tungt å stå alene med vanskelige vurderinger når de har legevakt. Samarbeidet mellom legevakt og sykehus kan også bli bedre mange steder.

-Legevakten er viktig i arbeidet vårt med å forbedre og modernisere fastlegeordningen. Nå prøver vi ut hvordan vi kan gjøre legevaktarbeidet mindre belastende samtidig som brukerne får et bedre tilbud. I den nye piloten sørger vi for at legevaktslegen alltid har en spesialist å rådføre seg med, at sykehusene og kommunene inngår et forpliktende samarbeid om akuttberedskapen, at moderne kommunikasjonsløsninger blir tatt i bruk og at telefonveiledningen til innbyggerne blir bedre, sier helseminister Bent Høie. 

Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt og Romsdal interkommunale legevakt er valgt ut til å være med i forsøket. Piloten skal vare i tre år og det er avsatt 10 mill. kroner årlig.

Regjeringen tar en rekke grep både på kort og lang sikt for å forbedre fastlegeordningen.

-I tillegg til å se på hvordan vi kan gjøre legevaktarbeidet mindre belastende, har vi startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i ordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og egne tilskudd til utdanningsstillinger.  Vi har også reetablert trepartssamarbeidet om fastlegeordningen med Legeforeningen og KS og vi har startet på en evaluering av fastlegeordningen der vi ser på rammebetingelsene fastlegene jobber innenfor, hvilke oppgaver som har økt og hvorfor. På bakgrunn av dette skal vi vurdere hvilke oppgaver fastlegene må ha, hvilke oppgaver andre kan overta og hvilke oppgaver som kan løses på bedre måter, sier Bent Høie.