Historisk arkiv

Tydeligere lovverk om opplysningsplikt til barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Flere må melde fra til barnevernet når barn og unge kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Nå tydeliggjøres plikten til å melde fra.

Barnevernet skal sikre at utsatte barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. De er avhengig av at noen melder fra ved alvorlig bekymring for et barns omsorgs- eller livssituasjon. Personell som jobber med barn i barnehager, skoler, helsetjenesten og i andre offentlige tjenester har derfor en lovbestemt plikt til å melde fra til barneverntjenesten ved mistanke om overgrep og annen alvorlig omsorgssvikt, eller hvis et barn har alvorlige atferdsvansker.

– Manglende melding til barneverntjenesten kan få svært alvorlige konsekvenser for barna det gjelder. En del ansatte er usikre på når de skal melde fra til barneverntjenesten. Det kan føre til at de lar være å melde selv om de har opplysningsplikt. Derfor ønsker vi å tydeliggjøre lovverket, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Lovendringene, som trer i kraft fra 1. juli i år, skal klargjøre og forenkle opplysningsplikten i barnevernloven og i ulike særlover, som barnehageloven, opplæringsloven og helsepersonelloven.

Opplysningsplikten går foran taushetsplikten

– Helsepersonell kommer tettere på barn og pårørende enn mange andre i noen av de mest sårbare situasjoner i livet. Det gir dem en unik mulighet til å fange opp signaler som kan tilsi at barn er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Når signalene gir grunn til å tro at et barn er i en slik alvorlig situasjon, skal helsepersonell melde fra til barneverntjenesten, understreker helseminister Bent Høie.

Denne uken sender Helse- og omsorgsdepartementet et orienteringsbrev til sentrale virksomheter på helsesiden om endringene i opplysningsplikten til barnevernet. Her understreker departementet at ledelsen må sørge for at helsepersonell har god nok kunnskap om opplysningsplikten, og at rutinene for å melde er godt kjent.

– Helsepersonell kan være engstelige for å bryte taushetsplikten overfor pasientene sine. I brevet er departementet klar på at når helsepersonell har opplysningsplikt overfor barnevernet, går den foran taushetsplikten. Selv om barnevernet deretter konkluderer med at barnet ikke er utsatt for noe alvorlig, har helsepersonellet ikke brutt taushetsplikten, sier Bent Høie.