Forsiden

Historisk arkiv

38,4 millioner til ALIS-Nord og ALIS-Vest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 38,4 millioner for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen gjennom prosjektene ALIS-Nord og ALIS-Vest.

-Fastlegen er en svært viktig del av helsetjenesten i kommunene, men vi ser at ordningen er under press. Vi må gjøre mer for at flere unge velger å bli fastlege og for at de blir værende i jobben. ALIS gir tryggheten mange unge leger ønsker, og gjør det lettere for kommunene i Nord-Norge og på Vestlandet å rekruttere fastleger. Vi styrker nå ordningen med 23,4 millioner til ALIS-Nord og 15 millioner til ALIS-Vest, sier helseminister Bent Høie.

Med denne bevilgningen er det gitt statlig delfinansiering for hele prosjektperioden på 5 år. ALIS-Nord har tidligere fått tildelt 15,6 mill. kroner for de første 2 årene av prosjektperioden og ALIS-Vest har tidligere fått tildelt 22 millioner.

- Samtidig som vi gjennomfører en rekke tiltak nå, arbeider vi med andre løsninger på lengre sikt. Til våren legger regjeringen frem en egen handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Den vil inneholde ytterligere grep for å ruste fastlegeordningen for fremtiden, sier Høie.

ALIS-prosjektene er en ny modell for utdanning av allmennleger. ALIS-prosjektene er viktige for å prøve ut modeller for å rekruttere fastleger, både fastlønte  og i privat næringsdrift. Det inngås avtaler mellom kommune og leger i spesialisering i allmennmedisin om særskilte rekrutteringstiltak.

Les regjeringens forslag til nysaldering av statsbudsjettet for 2019