Historisk arkiv

Bedre tilbud til gravide med rusproblemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nå innføres det pakkeforløp for gravide med rusproblemer. Det nye pakkeforløpet skal bidra til at flere gravide med rusproblemer oppdages og tilbys hjelp. Dermed får det nyfødte barnet et best mulig utgangspunkt, og familien får den hjelpen de trenger.

– Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Målet er å nå alle gravide som benytter rusmidler under graviditeten, sier helseminister Bent Høie.

Pakkeforløp for gravide og rusmidler skal sikre en trygg, forsterket og systematisk svangerskapsomsorg for en utsatt gruppe kvinner. Det skal være attraktivt for å sikre at flere i målgruppen tar imot tilbudet.

– Kvinnene vil få hyppigere kontroller, og det settes av mer tid til hver kontroll. De får tilbud om flere ultralydundersøkelser, fire i alt. I tillegg får de samtale med barnelege på nyfødtavdelingen og utvidet barselopphold. De som ønsker det kan få samtaler med psykolog, forteller Høie.

Forebygge fosterskader

Rundt 500 barn blir hvert år født med skader som følge av mors bruk av alkohol. Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet blant kvinner i fertil alder, og det som er farligst for fosteret. Alkoholbruk under graviditet er ofte kombinert med andre risikofaktorer som røyking og illegale rusmidler.

– Noen fødes med varige skader, og noen utvikler problemer i småbarnsalderen eller senere. Dette pakkeforløpet vil være svært viktig for å forebygge fosterskader som følge av bruk av alkohol og illegale rusmidler i svangerskapet, sier helseministeren.

Det er vanskelig å anslå hvor mange gravide som vil være aktuelle for det nye pakkeforløpet, fordi det er store mørketall. På bakgrunn av registrerte fosterskader som følge av alkohol og andre rusmidler, antas det å være aktuelt for minst 500 kvinner.

Pakkeforløpet er utviklet i nært samarbeid med brukerorganisasjoner og ulike fagmiljøer.

Overordnede mål for pakkeforløpene

  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor.
  • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging.
  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp.
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Les mer om pakkeforløp.