Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Fastlegeordningen styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen styrker fastlegeordningen med en rekke tiltak i forslaget til statsbudsjett for 2020. - Vi må få flere til å velge fastlegeyrket og sørge for at pasientene har en fastlege å gå til i fremtiden. Derfor tar vi grep på en rekke områder. De store grepene kommer i handlingsplanen for allmennlegetjenesten våren 2020, sier helseminister Bent Høie.

Tidligere i høst fikk Helse- og omsorgsdepartementet en evaluering av fastlegeordningen som viser at mange fastleger opplever stort arbeidspress og at få unge leger velger dette yrket.

- Fastlegen er en svært viktig del av helsetjenesten i kommunene, men vi ser at ordningen er under press. Vi styrker derfor rekrutteringen og tar grep for å gjøre det mer attraktivt for unge leger å velge fastlegeyrket. Vi tar også grep som skal gjøre det mer attraktivt for dagens fastleger å bli stående i jobben, ser helseminister Bent Høie.

 

Totalt foreslår regjeringen å bevilge om lag 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. Av disse går 190 millioner kroner til nye tiltak som et resultat av forhandlingene mellom KS, Legeforeningen og regjeringen om ny statsavtale i juni 2019. Det er blant annet avsatt midler til en egen takst som skal stimulere til tettere og bedre samhandling mellom fastlegene og sykehusene, en ny tilskuddsordning til næringsdrivende fastleger, flere ALIS-avtaler og ALIS-kontorer.

 

- Samtidig som vi gjennomfører en rekke tiltak nå, arbeider vi også med andre løsninger på lengre sikt. Handlingsplanen for allmennlegetjenesten vil inneholde ytterligere grep for å ruste fastlegeordningen for fremtiden, sier Høie.  

 

Noen viktige tiltak i budsjettet

 

  • 70 millioner til ny takst som skal stimulere til bedre samhandling mellom fastlegene og sykehusene.

 

  • 50 millioner kroner til en tilskuddsordning for næringsdrivende fastleger med mange pasienter på listen som krever mye oppfølging. Tilskuddet skal være enkelt å forvalte og utformes i samarbeid med KS og Legeforeningen.

 

  • 60 millioner kroner til en tilskuddsordning for flere ALIS-avtaler. ALIS-avtaler er avtaler mellom kommunene og leger i spesialisering i allmennmedisin om særskilte rekrutteringstiltak. Avtalene skal lette rekrutteringen av fastleger i kommuner med rekrutteringsutfordringer. Tilskuddsordningen forutsetter en kommunal egenandel på 20 prosent tilsvarende 12 millioner kroner.

 

  • 10 millioner kroner til å opprette fem Alis-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Alis-kontorene skal bidra til å rekruttere og legge til rette for legenes spesialisering i allmennmedisin og følge opp Alis-avtalene.

 

I statsbudsjettet for 2020 varsler regjeringen samtidig at det skal opprettes 38 nye turnusstillinger for leger (LIS1-stillinger) til en årlig kostnad på om lag 78 millioner kroner. Alle stillingene legges til Nord-Norge, og lyses ut høsten 2020 og våren 2021. Deler av Nord-Norge opplever rekrutteringsutfordringer av leger, spesielt i mindre sykehus og i fastlegeordningen. De 38 nye LIS1-stillingene vil bedre legerekrutteringen i Nord-Norge, og innebærer en økning i antall stillinger for landsdelen på over 22 %.