Historisk arkiv

Nyheter

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste.

- Alt for mange feil skjer i dag på grunn av mangel på informasjon og samhandling. Også kommunene trenger nye og bedre arbeidsverktøy slik at de kan jobbe mer effektivt, og få IKT-løsninger som støtter dem på en god måte. Løsningen vil gi alt helsepersonell bedre oversikt, støtte til viktige valg og mindre feilmedisinering. Vi er glade for at det nå igangsettes et forprosjekt slik at vi kan nå målet om bedre pasientsikkerhet og bedre helsetjenester, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

- Kommunene, KS og staten er enige om behovet for en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om "Én innbygger – én journal", sier helseminister Bent Høie.

- Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. Særlig ser vi dette på områder der et stort antall aktører har behov for å ha oppdatert informasjon, slik som legemidler og planer for videre pasientbehandling. En felles løsning vil øke pasientsikkerheten, gi bedre behandlingskvalitet og en mer effektiv arbeids- og informasjonsflyt, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

En stor andel av de IKT-løsningene som kommunene har i dag er over ti år gamle. Det gjør at svært mange kommuner må erstatte de eksisterende løsninger i løpet av få år. Det er kostnadsdrivende og samfunnsøkonomisk ulønnsomt dersom kommunene hver for seg skal anskaffe nye løsninger.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å igangsette et forprosjekt for en ny elektronisk pasientjournalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste utenfor region Midt-Norge og samhandling med spesialisthelsetjenesten. Det skal gjøres i tett samarbeid med kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører. Kommunene i Midt-Norge ligger foran resten av landet i og med at de skal ta i bruk Helseplattformen som det nylig er undertegnet kontrakt med leverandør på. Det blir viktig å høste erfaringer fra arbeidet med Helseplattformen, og sikre harmonisering og koordinering med løsningen som resten av landet skal få.

Relatert dokumenter: