Historisk arkiv

Nyheter

Forsterket innsats mot overdosedødsfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler.

- Det er tragisk når noen mister livet på grunn av overdose, og det er tungt for pårørende som mister en de er glad. De to siste årene har vi sett en nedgang i overdosedødsfall. Det tyder på at arbeidet vi har gjort gir resultater. Men det er fortsatt altfor mange som mister livet på grunn av overdoser, derfor er det behov for forsterket innsats, sier helseminister Bent Høie.

Fra 2016 til 2017 gikk antall overdosedødsfall ned med 13 prosent. Nedgangen fant sted i kommuner der det er satt inn ekstra innsats med blant annet deltagelse i læringsnettverk og utdeling av nalokson nesespray, som er en motgift mot overdose. I resten av landet var den en svak økning i overdosedødsfall.

- Nalokson nesespray redder liv. I dag er det 35 kommuner som deler ut denne. Målet er at nesesprayen skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk, sier Høie.

Regjeringen har styrket Nalokson-prosjektet med fem millioner i 2019 for å sikre at flere kommuner tar nesesprayen i bruk.

Det er en endring i hvilke stoffer folk dør av. I 2006 skyldtes nærmere halvparten av overdosedødsfallene i Norge heroin. I 2016 skyldtes et flertallet av overdosedødsfallene andre opioider, blant annet sterke smertestillende medisiner som oksykodon. Antall personer som fikk forskrevet oksykodon én gang økte fra 9000 i 2005 til 56 000 personer i 2017.

- Vi må ta dette på stort alvor. Jeg har derfor gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å se nærmere på forskrivningen av vedvarende opioidbehandling til pasienter med kroniske smerter. I tillegg skal mange fastleger i løpet av 2019 få faglig oppdatering i riktig bruk av opioider, sier Høie.

For å målrette tiltak enda bedre er det også behov for mer kunnskap om økningen i dødsfall knyttet til sterke smertestillende medisiner har en sammenheng med økt forskrivning, og om det er nye risikogrupper for overdosedødsfall vi nå ser. Det skal settes i gang to forskningsprosjekter om dette. 

Hovedmålet i strategien er en årlig nedgang i antall overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon.

Nye tiltak i strategien:

 • Helsedirektoratet skal lage et pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser.
  Dette pakkeforløpet vil dreie seg om oppfølging etter at pasienten er vekket opp med nalokson og noe fram i tid. En person som har overlevd en overdose, er særlig utsatt for en dødelig overdose senere. Samarbeid mellom ulike tjenester som AMK og kommunen vil være sentral. Arbeidet med pakkeforløpet settes i gang i år.
 • Helsedirektoratet skal vurdere å etablere et nasjonalt varslingssystem for å kunne informere brukere og helsetjenesten når det er særlig farlige rusmidler i omløp.
 • Helsedirektoratet vil vurdere testing av innhold i rusmidler - både på brukerrommene og test-kits der brukerne selv kan teste innholdet i et rusmiddel
  Test-kits har blitt brukt sporadisk i utsatte byer i USA og Canada, for å se om stoffet inneholder fentanyl. Fentanyl er et svært sterkt syntetisk stoff, og har utløst en epidemi av overdosedødsfall i USA. Foreløpig har vi sett få overdosedødsfall i Norge som følge av fentanyl. Kripos uttrykker imidlertid bekymring for fentanyl. Det er viktig at vi er føre var og har beredskap for at fentanyl kan komme til å spille en større rolle i overdosebildet i Norge de kommende årene.
 • Økt vektlegging av somatisk helse og ernæring
  Dårlig fysisk helse og dårlig ernæring øker faren for overdose. Helsetjenesten generelt og særlig lavterskeltiltak på rusfeltet må bistå brukerne med råd, veiledning og oppfølging av den fysiske helsen. Dette er også et viktig punkt i pakkeforløp for rus som ble innført 1. januar 2019.
 • Ny kunnskap: Det skal innhentes ny kunnskap gjennom prosjekter blant annet i regi av Folkehelseinstituttet og SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning)
  • Noe av det en særlig ønsker svar på er om det er en sammenheng mellom forskrivning av sterke smertestillende opioidholdige legemidler fra leger og endringene som vi ser i hvilke stoff folk dør av. Prosjektet skal også gi svar på om det er en ny risikogruppe vi nå ser med tanke på overdosedødsfall av sterke smertestillende, eller om dette er samme risikogruppe som tidligere døde av heroin.
  • Et prosjekt analyserer innholdet i brukte sprøyter, særlig med tanke på å kunne sjekke om det skjer en økning i antall sprøyter som inneholder fentanyl i Norge.

Noen av de viktigste tiltakene som videreføres:

 • Utvide nalokson nesespray til flere kommuner
  Det er et mål at nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Utdeling av nalokson nesespray begynte i Bergen og Oslo i 2014. Nå er det 35 kommuner som deler ut nesesprayen. Siden oppstart i 2014 er det delt ut 7000 nesesprayer.
 • Fortsette arbeidet med kommunenettverk/læringsnettverk
  I 2014 ble det startet et pilotkommunenettverk med de ni kommunene som hadde flest overdosedødsfall. Kommunene skulle lage lokale planer for overdosearbeidet og lære av hverandre. I 2018 ble nettverket utvidet til 29 kommuner, og det utvides til 35 kommuner i 2019. Disse kommunene har 75 prosent av overdosedødsfallene.
 • Sikre tilgang til sterilt brukerutstyr i kommunene
  80 prosent av kartlagte brukere som injiserer, bor i kommuner som deler ut utstyr for injisering. 14 større kommuner med en relativt omfattende rusproblematikk deler ikke ut utstyr for injisering. Helsedirektoratet pålegger kommuner å dele ut rene kanyler og spisser i tråd med smittevernloven. De anbefaler også at det deles ut fullt utstyr (kokekar, sprittørk, askorbinsyre, filter).
 • Utvikle Switch-kampanjen
  Switch- kampanjen handler om å få personer som er rusavhengige til å innta rusmidlene på mindre skadelige måter, for eksempel å få personer som injiserer heroin til å heller inhalere. Dette er et viktig tiltak på sikt. I Norge er det sterk kultur blant personer som er rusavhengige for å injisere. Det gir stor fare for overdose og helseskade, mens inhalering og andre inntaksmåter i mindre grad gjør det.

Les hele overdosestrategien