Historisk arkiv

Nyheter

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

Tidlig innsats

- Vi vet at en god oppvekst varer livet ut, og for å gi barn og unge trygge rammer må vi starte tidlig, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

- Vi har derfor som mål å forsterke den tidlige innsatsen knyttet til barn og unge, og det er et av hovedområdene i denne folkehelsemeldingen.

Regjeringen har blant annet styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 1,3 milliarder kroner siden 2014 og skal videreutvikle tjenesten, slik at barn og unge har et godt og tilgjengelig lavterskeltilbud. Regjeringen viderefører innsatsen mot vold og overgrep og følger opp opptrappingsplanen.

Les Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn

Forebygging av ensomhet

Forskning viser at å være ensom gjør oss mer utsatt for fysiske og psykiske sykdommer og tidlig død. Derfor har arbeidet for å forebygge og bekjempe ensomhet blitt en stadig større og viktigere del av folkehelsearbeidet. Nå har regjeringen laget en egen ensomhetsstrategi for å sette fart på dette arbeidet.

- Mange er plaget av ensomhet, spesielt de eldre og de unge, sier Michaelsen.

- Vi lever i et samfunn der toleransen har blitt større på mange områder. Men vi skammer oss fortsatt over å være ensomme. Det må vi gjøre noe med. For å bekjempe ensomhet skal vi skape mer åpenhet og flere møteplasser. Vi vil samle mer kunnskap om ensomhet og hvilke konsekvenser det har for helsa.

Mindre ulikhet i helse

Det er et mål å redusere de sosiale helseforskjellene og skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. Arbeidet med å jevne ut helseforskjeller er derfor en integrert del av folkehelsepolitikken, og meldinga beskriver en samlet innsats for å oppnå dette.

- Vi vil arbeide for å redusere lavinntekt blant barnefamilier og redusere frafall fra videregående skole, sier folkehelseministeren. - Vi vil ta initiativ til å utrede årsakene til sosial ulikhet i bruk av helsetjenester og i resultat av behandling.

Folkehelsearbeid i kommunene

Folkehelsearbeidet er bredt, og alle samfunnssektorer bidrar. Gjennom folkehelseloven har kommunen et helhetlig ansvar for helsen til sine innbyggere. Kommunene spiller en helt sentral rolle i å bidra i folkehelsearbeidet og fremme god folkehelse. Regjeringen har opprettet folkehelseprogrammet for å støtte det gode folkehelsearbeidet som skjer ute i kommunene.

- Det er stort engasjement og stor vilje til samarbeid om folkehelse både i kommunal sektor – i frivillig sektor – og i privat sektor. Det er jeg glad for. Det betyr at vi er sammen om den viktige oppgaven det er å bedre folkehelsa, sier Åse Michaelsen.