Historisk arkiv

Nyheter

Teamarbeid gir bedre oppfølging av pasienter med kroniske lidelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Primærhelseteam gir flere ressurser til oppfølging av pasienter med kroniske lidelser. Det viser en ny evaluering.

I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær om å gi pasientene bedre og tettere oppfølging. Det finner nå sted forsøk med slike team på 13 legekontor i ulike steder i landet. Forsøket startet i april 2018, og blir evaluert underveis.

Denne uken kom en ny evalueringsrapport. Den viser at teamene har gitt legekontorene flere ressurser i oppfølgingen av pasienter med store og langvarige behov. De ansatte i teamene mener det har blitt mer struktur og systematikk i oppfølgingen.

-Dette er positivt! Pasienter med kroniske lidelser trenger tett og god oppfølging fra fastlegene, nå ser vi at teamarbeid kan gi nettopp dette. Bedre oppfølging av pasienter med store behov er det viktigste målet med disse teamene, sier helseminister Bent Høie.

En brukerundersøkelse utført av Folkehelseinstituttet har tidligere vist at mange pasienter er fornøyd med fastlegen sin, men at en del pasienter med kroniske lidelser og langvarige plager ønsker seg bedre oppfølging.

-Vi blir flere eldre og vi blir flere som lever med kroniske lidelser. Derfor er det viktig at vi finner ut hvordan vi kan gi denne voksende pasientgruppen gode helsetjenester der de bor, sier Høie.

Evalueringen viser at flertallet av sykepleiere og helsesekretærer mener primærhelseteamene frigjør tid for fastlegene. 41 prosent av fastlegene er av samme oppfatning. Sykepleierne i teamene utfører noen oppgaver i stedet for legen, og noen oppgaver som kommer i tillegg til legens oppgaver. I evalueringen sier de store flertallet av leger og sykepleiere at de utfyller hverandre på en god og hensiktsmessig måte. Arbeidet med primærhelseteamene er godt i gang ved alle legekontorene, men det er stor variasjon i hvordan teamarbeidet organiseres og oppleves av deltakerne. Teamarbeidet oppleves som mest avlastende i primærhelseteamene som har en tydelig rolleavklaring.

-Evalueringen gir oss viktig informasjon om teamarbeid, og gjør det mulig å utvikle det som fungerer bra og justere på det som fungerer mindre bra, sier Høie.

Forsøket med primærhelseteam skal utvides med tre til fem legekontor neste år. Planlagt oppstart for de nye legekontorene er 1. april 2020. Det er bevilget 55 millioner kroner til forsøkene.

Evalueringen er utført av UiO, Oslo Economics og UiT. Les rapporten