Historisk arkiv

Utvalg foreslår ny tvangslov i helse- og omsorgssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalget som har utredet reglene for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren foreslår en ny felles lov for all tvangsbruk.

-Dagens bestemmelser om tvang er uoversiktlige og kan skape usikkerhet blant pasienter og behandlere. Vi trenger regler som tar utgangspunkt i pasientens og brukerens behov, og som er til hjelp i arbeidet med å få mindre og riktigere bruke av tvang. Denne utredningen legger grunnlaget for det, sier helseminister Bent Høie som fikk overrakt NOU-en med tittelen "Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten" i dag.

Dagens bestemmelser om tvang er knyttet opp mot ulike diagnoser og ulike pasient- og brukergrupper. Det er spredt over fire ulike regelsett.

Utvalget foreslår blant annet:  

  • Å innføre en felles tvangslov for helse- og omsorgstjenesten
  • Å fjerne diagnosespesifikke regler
  • Å innføre klarere og strengere regler om inngrep i nødssituasjoner
  • Å forby bruk av mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten i behandling i psykisk helsevern
  • Flertallet foreslår å opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling av psykiske lidelser.
  • Flertallet foreslår en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten tvang som et livreddende tiltak.

Tvangslovutvalget ble nedsatt 17. juni 2016. Utvalget har vært ledet av Bjørn Henning Østenstad, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.

I utvalget sitter fagfolk fra psykisk helsevern og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, representanter for pasienter, brukere og pårørende.

Utredningen blir nå sendt på høring.

Les NOU-en fra Tvangslovutvalget her.