Historisk arkiv

Nyheter

264 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen fortsetter satsningen på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier. I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 mill. kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får midler.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å være tilstede for å hjelpe barn og unge som har ulike behov. De følger også opp kvinner og familier i både svangerskapet og i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet. En sterk helsestasjons- og skolehelsetjeneste bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad. Minst 269 kommuner har søkt tilskudd. I tillegg kommer 10 interkommunale eller bydelsovergripende søknader hvor flere kommuner/bydeler søker tilskuddsmidler sammen. Nesten alle søknader er helt eller delvis innvilget. Over 93 millioner kroner er gitt i tilskudd til jordmorårsverk.

Sterk vekst i ansatte på helsestasjoner og helseskoletjenesten

Barn og unges helse og oppvekstsvilkår er høyt prioritert av regjeringen. Nye tall fra SSB viser en vekst på nesten 250 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2018 til 2019, fordelt på både helsesykepleiere, jordmødre og fysioterapeuter.  Gjennom hele denne regjeringsperioden har det vært en kraftig vekst i årsverk i tjenesten.

– Nå ser vi tydelige resultater av regjeringens satsning. Det betyr at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt. Det er den beste investeringen vi kan gjøre, sier Høie.

Se hvilke kommuner som har fått midler 

Merk: Det kan komme mindre endringer i listen på grunn av at kommunene har ubrukte midler fra tildelingen i 2019

Se SSB tall om årsverksutvikling i helsestasjons- og helsehelsetjenesten