Historisk arkiv

Arbeidsdeling mellom helsemyndighetene og andre sektorer i håndteringen av koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Alle virksomheter har selv et ansvar for å opptre i tråd med myndighetskrav og retningslinjer under covid-19-epidemien. Vi anbefaler bransjer som er i tvil om hvordan disse kan praktiseres i egne virksomheter, å utarbeide bransjestandarder som viser hvordan virksomhetene kan opptre i tråd med helsemyndighetenes krav og normer. Virksomheter og bransjeorganisasjoner som har behov for å drøfte problemstillinger om hvordan bransjen kan oppfylle normene, skal ta dette opp med eget fagdepartement.

Dersom det reises problemstillinger som fagdepartementene ikke kan besvare, kan de ta det opp med Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet gir grunnleggende råd for smittevernet mot covid-19 basert på smittevernfaglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og andre beredskapshensyn. Dette publiseres som generelle retningslinjer og kan, sammen med gjeldende lover og forskrifter, brukes av virksomheter i alle samfunnssektorer. Vi anbefaler aller bransjer å utarbeide felles bransjenormer som virksomhetene kan rette seg etter. Bransjene er selv ansvarlige for at deres bransjestandard er i tråd med smittevernråd og andre kriterier.

Etater og bransjer som har behov for å drøfte hvilke konsekvenser smittevernrådene og regelverk har for egen virksomhet, må rette spørsmålene til eget departement / eget direktorat. I hovedsak vil sektordepartementene selv kunne avklare spørsmål for egen sektor.

Hvert departement har ansvar for å formidle og følge opp helsemyndighetenes råd og retningslinjer i sin sektor og til alle deler av befolkningen, også de som ikke behersker norsk.

Det er utarbeidet enkelte veiledere for andre sektorer fra helsemyndighetene. Helsedirektoratet og FHI skal fortsatt ha ansvar for å oppdatere disse veilederne, herunder veileder for smittevern i barnehager og skoler, og veileder for offentlig kommunikasjon. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal fortsatt prioritere  å utarbeide generelle smittevernfaglige råd rettet mot næringslivet. Helsedirektoratet og FHI skal ikke saksbehandle eller være godkjenningsinstans for sektorvise retningslinjer, råd og rutiner.

Det enkelte sektordepartement kan ved behov ta opp problemstillinger med Helse- og omsorgsdepartementet. Ved behov vil departementet klarere med Helsedirektoratet (og evt. FHI). Dersom en bransje eller sektor mener at helsemyndighetene bør utarbeides en egen veileder for sin aktivitet, tas dette opp med eget departement, som evt fremmer saken for Helse- og omsorgsdepartementet.

Øvrige departementer må informere i sin sektorer om denne arbeidsdelingen.