Historisk arkiv

Nyheter

Enklere å være aktiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det må bli enklere å være aktiv i hverdagen. Dette er det overordnede målet i regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet for 2020-2029.

- Ingen ville takket nei til en magisk medisin som ga bedre humør, bedre fysisk og psykisk helse og bedre karakterer. Fysisk aktivitet er en slik magisk medisin. Vi må legge bedre til rette for at flere kan nyte godt av den og være mer aktive i hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Liastua på Stovner
Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Liastua på Stovner Foto: HOD

Han peker på at bare få minutter daglig fysisk aktivitet kan gi stor helsegevinst.

- Å gå til butikken, sykle til jobben eller velge trappene i stedet for heisen er noen av mange hverdagsaktiviteter som gir bedre helse, sier han.    

Helsemyndighetene anbefaler voksne å være fysisk aktive minst 150 minutter ukentlig. Kun tre av ti voksne er så aktive.

Barn og unge bør være fysisk aktive minst 60 minutter daglig. Bare halvparten av dagens 15-åringene er så aktive. Aktivitetsnivået synker jo eldre barna blir. Nedgangen starter allerede i niårsalderen. Det er tidligere enn før.

- Det er en urovekkende utvikling, som vi må ta på stort alvor. Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å bevege seg til hverdags, både til fots og på sykkel. Kommunene må legge til rette for fysisk aktivitet når de planlegger bruk av arealer. Ved å gjøre det, investerer de i innbyggernes trivsel og helse, sier helse- og omsorgsministeren.

Med den nye satsingen "Barn og unge i bevegelse" vil regjeringen legge til rette for økt fysisk aktivitet i barnehager, på skoler og skolefritidsordning.  Målet er minst en time daglig fysisk aktivitet. Det krever også utemiljøer med god plass for lek og utfoldelse.

Kunnskapen og kompetansen om fysisk aktivitet må også bli bedre i helse- og omsorgstjenesten.

- Råd om fysisk aktivitet bør integreres i faglige retningslinjer og relevante pakkeforløp. Fysisk aktivitet reduserer ikke bare risiko for kreft og andre alvorlige sykdommer, vi vet også at pasienter med ulike sykdommer kan ha stor nytte av trening mens de er i behandling. Å være i fysisk aktivitet kan også gjøre det lettere å mestre sykdom og leve med kroniske lidelser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les handlingsplanen "Sammen om aktive liv"

 

Planen inneholder mer enn 60 tiltak på fem innsatsområder:

Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer

Våre fysiske omgivelser i nabolag, nærmiljøer og lokalsamfunn må innby til bevegelse, også for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi markerer med denne handlingsplanen fysisk aktivitet som et nasjonalt viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging. Samtidig vil vi videreutvikle nullvekstmålet med sikte på mer miljø- og klimavennlig transport. Det er både aktivitets- og helsevennlig. Det må bli mer attraktivt å velge egentransport framfor bilen på korte turer.

Vår aktive fritid

Både idretten og friluftslivet legger til rette for både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet for folk i alle aldere, og særlig for barn og unge. Blant tiltakene er enkle anlegg i nærmiljøene med bred appell i befolkningen, og tilrettelegging som inkluderer flere, forhindrer for tidlig frafall og som fjerner barrierer for noen.

Mer aktivitet på hverdagsarenaer (barnehage, skole og SFO, og arbeidsliv)

Vi etablerer satsingen Barn og unge i bevegelse. Dette omfatter flere tiltak for å bidra til mer fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO, med mål om én times daglig fysisk aktivitet i skole og SFO. Fra høsten 2020 kommer et nytt tilbud om videreutdanning for barnehagelærere i "fysisk og motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen". Innenfor arbeidslivet vil vi vurdere behovet for en kunnskapsgjennomgang av helseeffekter fra både stillesitting og aktivitetstiltak i arbeidslivet.  

Helse- og omsorgstjenester

Fysisk aktivitet kan i mange tilfeller være den beste medisinen. Blant de viktigste tiltakene er å integrere fysisk aktivitet i praksis der det er faglig forsvarlig, utvikle faglige råd for fysisk aktivitet for ulike tilstander og diagnosegrupper og integrere fysisk aktivitet i relevante pakkeforløp og faglige retningslinjer. Vi vil bidra til økt kompetanse og kunnskap om fysisk aktivitet, og videreutvikle Trygghetsstandard i sykehjem som del av Leve hele livet.

Kunnskapsutvikling og innovasjon

Vi vil spre og ta i bruk kunnskap om effektive tiltak for økt fysisk aktivitet, og gjøre anbefalinger om fysisk aktivitet bedre kjent. Vi har i dag god oversikt over aktvitetsnivået basert på objektive målinger. Dette fortsetter, men vi vil styrke kartlegging blant eldre, innvandrerbefolkningen og personer med funksjonsnedsettelser.

Vi vil også inkludere flere data om fysisk aktivitet og tilrettelegging i folkehelseprofilene. Digitale hjelpemidler som Stolpejakten, UT.no og andre apper kan være motiverende for mange. Dette vil vi ha mer av også i befolkningsrettet kommunikasjonsarbeid.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Liastua på Stovner
Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Liastua på Stovner Foto: HOD