Historisk arkiv

Et trygt fødetilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen mottok rapport fra Helsedirektoratet og jordmorforeningene om hvordan fødselsomsorgen kan styrkes.

- Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare på og forbedre. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang av fødetilbudet. Vi vil se nøye på forslagene til hvordan vi kan forbedre tilbudet til de fødende og arbeidsforholdene for jordmødrene, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet satte ned arbeidsgruppen er at Jordmorforbundet NSF og Den norske jordmorforening har uttrykt bekymring for situasjonen ved kvinneklinikkene. Fødende kvinner har flere komplikasjoner, blant annet fordi de er eldre når de føder nå enn tidligere. Jordmødrene har påpekt at det ikke alltid er nok personell til å følge opp når arbeidsoppgavene har blitt mer omfattende. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å se på bemanningssituasjonen, seleksjonskriteriene og finansieringssystemet.

- Vi har hørt på jordmødre på sykehusene når de sier at de opplever arbeidssituasjon sin som krevende. Rapporten understreker at Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, men at det er en økning i andel risikopasienter blant de fødende. Dette stiller nye krav til ressurser og kompetanse ved fødeklinikkene, sier Erlandsen.

Arbeidsgruppen har bestått av ansatte fra kvinneklinikkene, Folkehelseinstituttet, Statens Helsetilsyn, Den norske jordmorforening, Jordmorforbundet NSF, Norsk gynekologisk forening, Norsk barnelegeforening og en fastlege.

Arbeidsgruppen foreslår blant annet:

  • Bemanning bør tilpasses antall pasienter i avdelingen i henhold til definert ansvarsområde og i tråd med kvalitets- og kompetansekrav definert i Nasjonale kvalitetskrav til fødeinstitusjoner.
  • Det bør utarbeides nasjonale normtall for bemanning ved fødeinstitusjonene som ivaretar krav til kvalitet og kompetanse i fødselsomsorgen.
  • Helseforetakene bør ha en langsiktig plan for å rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell i fødeinstitusjonene som dekker behovet for god kvalitet i fødselsomsorgen.
  • Seleksjonskriteriene for fødsler slik disse er nedfelt i veilederen "Et trygt fødetilbud" bør gjennomgås og vurderes på bakgrunn av endringer i kompleksitet i fødepopulasjon og behov for oppdatert kunnskapsgrunnlag.
  • De regionale helseforetakene bør implementere nasjonale føringer for følgetjeneste og beredskap og sikre at fødende kvinner får trygghet og kvalitet i helsetilbudet. 
  • Det anbefales økt jordmorkompetanse i kommunene. Det bør vurderes å opprette kombinasjonsstillinger kommune/sykehus for jordmødre.

Rapport om fødselsomsorgen