Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Fastlegeordningen styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen følger opp Handlingsplanen for allmennlegetjenesten og foreslår 450 millioner kroner til å styrke allmennlegetjenesten i 2021.

– Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre livet der de bor. Fastlegeordningen har vært en suksess, men ordningen har vært under press. I statsbudsjettet for 2021 følger vi opp handlingsplanen og tar flere grep for å styrke rekrutteringen og sørge for at pasientene har en fastlege å gå til i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Totalt foreslår regjeringen å styrke bevilgningene til allmennlegetjenesten med 450 millioner kroner i 2021. 400 millioner kroner bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, og skal gå til å endre og styrke basistilskudd for fastlegene. Dette skal bidra til å sikre økonomisk forutsigbarhet og gjøre det enklere for yngre leger å etablere fastlegepraksis. I tillegg styrkes andre rekrutteringstiltak som har vist god effekt, som Alis-avtaler, med 30 millioner. Det bevilges også 12 millioner kroner til kvalitetssystem og 8 millioner kroner til gjennomføring og evaluering av handlingsplanen.

– Samtidig som vi må sørge for at flere ønsker å jobbe som fastlege, må vi også ta grep for at fastleger ønsker å bli værende i jobben. Da er det viktig med større økonomisk forutsigbarhet og mindre arbeidspress. For å få rask effekt har vi styrket basisfinansieringen med tilbakevirkende kraft, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det blir flere innbyggere med kroniske sykdommer. Det krever en større bredde i det faglige tilbudet og at flere helsepersonellgrupper samarbeider. Regjeringen startet i 2018 en pilot med primærhelseteam på fastlegekontorer. Evalueringen så langt viser at primærhelseteam gir flere ressurser til å følge opp brukere med kroniske lidelser. Sluttrapporten skal foreligge i desember 2021.

– Fremtiden er teambasert. Primærhelseteam har åpnet for nye måter å jobbe på. Evalueringen av piloten vil sammen med andre innspill brukes til å finne gode modeller for å utvikle samarbeidet mellom helsepersonell på fastlegekontorene, sier Høie.

Samlet blir det bevilget 354,1 millioner kroner i Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2021 til tiltak for å bedre allmennlegetjenesten:

  • 102 millioner kroner til Alis-avtaler. Alis-avtaler er avtaler mellom kommunene og leger i spesialisering i allmennmedisin om særskilte rekrutteringstiltak. Avtalene skal lette rekrutteringen av fastleger i kommuner med rekrutteringsutfordringer.
  • 77,2 millioner kroner til pilot for primærhelseteam
  • 20 millioner kroner til Alis-kontorene i Kristiansand, Hamar, Bergen, Trondheim og Bodø. Dette er en dobling av støtte i forhold til fjoråret. Alis-kontorene skal bidra til å rekruttere og legge til rette for legenes spesialisering i allmennmedisin og følge opp Alis-avtalene.
  • 8,5 millioner kroner til å utvikle fastlegenes elektroniske pasientjournalsystemer. Spesielt i koronakrisen har digitale hjelpemidler vist hvordan fastlegene kan nå ut til listeinnbyggerne sine ved bruk av e-konsultasjoner.
  • 83,6 millioner kroner for å dekke kommunens utgifter til veiledning for allmennleger i spesialisering i allmennmedisin.
  • 14 millioner kroner til å videreføre piloter for hvordan legevaktordningen kan utvikles.
  • 34,8 millioner kroner til forskning og kompetanse i allmennlege­tjenesten.