Historisk arkiv

Revicert nasjonalbudsjett:

Økte driftsbevilgninger til sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med 5,5 milliarder kroner knyttet til virusutbruddet. Dette sikrer at sykehusene kan dekke økte kostnader som følge av virusutbruddet og trappe opp igjen til mer normal pasientbehandling samtidig som beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas.

– Vi foreslår å styrke økonomien i sykehusene slik at de har tilstrekkelige midler til å iverksette nødvendige tiltak i forbindelse med koronasituasjonen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår også en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften som gir helseforetakene en besparelse på om lag 500 millioner kroner. Samlet gir dette de regionale helseforetakene et økt handlingsrom på 6 milliarder kroner. 

Økte bevilgninger som følge av virusutbruddet

Som følge av virusutbruddet har sykehusene siden midten av mars vridd sine ressurser mot beredskap og akutt behandling og dermed måtte redusere planlagt aktivitet betraktelig. Dette har gitt helseforetakene lavere aktivitetsbaserte inntekter. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av bevilgningsbehovet som følge av reduserte aktivitetsbaserte inntekter.

Samtidig har sykehusene betydelig økte kostnader, blant annet til personell og drift og kostnader til nødvendige tilpasninger av bygningsmassen som følge av den endrede driftssituasjonen. Dette omfatter blant annet opplæring av personell, vikarer for personell i karantene, generelt økt beredskap, etablering av kohortenheter og testpoliklinikker, forsterket renhold og smittevask.

- I foretaksmøte 17. april 2020 ba jeg de regionale helseforetakene om å starte opptrapping til mer normal pasientbehandling samtidig som beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas, sier Høie.

 

Bevilgninger til de regionale helseforetakene – 5,5 milliarder kroner:

  • Helse Sør-Øst: 2 971 millioner kroner
  • Helse Vest: 1 037 millioner kroner
  • Helse Midt: 789,8 millioner kroner
  • Helse Nord: 702,2 millioner kroner