Historisk arkiv

Regjeringen legger frem Demensplan 2025

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Demens er en av de største globale utfordringene verden står overfor. Med Demensplan 2025 vil regjeringen jobbe for et mer demensvennlig samfunn.

Forebygging og tidlig diagnostisering er to viktige områder i den nye planen. 

− Fortsatt lever altfor mange med demens uten å bli utredet eller diagnostisert. Vi må sørge for at personer med demens blir utredet og diagnostisert på riktig tidspunkt, slik at de kan få gode og tilpassede tjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Norge var et av de første landene i verden som la frem en egen demensplan. Demensplan 2025 er den tredje i rekken, og bygger på erfaringene fra Demensplan 2015 og Demensplan 2020. Mye har skjedd siden den første planen kom: Mange kommuner tilbyr i dag aktivitetstilbud til personer med demens, som regjeringen har gjort til en plikt. Flere kommuner enn før har tverrfaglige team med demenskompetanse, og mange pårørende har fått tilbud om pårørendeskoler og andre opplæringstiltak. Det gjenstår likevel utfordringer.

− Flere personer med demens opplever for lite aktivitet i hverdagen. Regjeringen vil at alle skal ha aktive og meningsfulle dager og oppleve mestring. Derfor er medbestemmelse og deltakelse et hovedområde i planen, sier Høie.

Mange av de samme livsstilsfaktorene som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, gir også økt risiko for demenssykdommer. Forebygging løftes derfor frem som et viktig tema i Demensplan 2025.

Demensplan 2025 har fire innsatsområder: 1) medbestemmelse og deltakelse, 2) forebygging og folkehelse, 3) gode og sammenhengende tjenester og 4) planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling.

Som ledd i Demensplan 2020 fikk Aldring og helse i oppdrag å gjennomføre en forekomststudie av demens i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i rammen av fjerde runde av Helseundersøkelsen i Trøndelag. Dette er en av de største undersøkelser av demensforekomst i verden.

− Vi trenger mer kunnskap om demens. Denne studien fra Aldring og helse er veldig nyttig, og gjør at vi kan forberede oss bedre på det som kommer i fremtiden, sier Høie.

Sentrale tiltak i Demensplan 2025

Innsatsområde 1: Medbestemmelse og deltakelse

 • bidra til å sikre at personer med demens som har behov for flere og koordinerte tjenester, får tilbud om individuell plan (IP) og koordinator
 • gjennomføre en informasjonskampanje som skal bidra til økt bevissthet om demens i samfunnet generelt og blant helsepersonell spesielt
 • stimulere til utvikling av varierte og tilpassede aktivitetstilbud
 • understøtte kommunene i deres arbeide med å ta i bruk digitale hjelpemidler og velferdsteknologi, som for eksempel varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS), som kan bidra til økt frihets- og mestringsfølelse hos mennesker med demens. Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2021 foreslått å videreføre Nasjonalt velferdsteknologiprogram ut 2021.
 • videreføre satsingen på bruker- og pårørendeopplæring fra Demensplan 2020
 • legge frem en samlet pårørendestrategi og handlingsplan
 • utarbeide et nettbasert kunnskaps- og treningsprogram for pårørende til personer med demens (WHO iSupport)

Innsatsområde 2: Forebygging og folkehelse

 • fremme en ny strategi mot ikke-smittsomme sykdommer (NCD-strategi)
 • styrke innsatsen i frivillig sektor for å redusere ensomhet blant eldre
 • systematisere og ta i bruk kunnskap om arkitektoniske virkemidler og boformer
 • legge frem en egen ernæringsstrategi
 • fortsette arbeidet med å forebygge fall blant eldre

Innsatsområde 3: Gode og sammenhengende tjenester

 • videreføre og styrke arbeidet med diagnose til rett tid og systematisk oppfølging etter diagnose
 • utarbeide e-læring om demensutredning for leger og annet helsepersonell
 • utrede en hensiktsmessig organisering av kognitiv svikt og demens i spesialisthelsetjenesten
 • utarbeide en veiviser for gode pasientforløp
 • utarbeide en «verktøykasse» for personsentrert omsorg og miljøbehandling
 • skape en teambasert fastlegeordning
 • prioritere planlegging og utvikling av helhetlige, koordinerte tjenester til blant annet eldre gjennom helsefellesskap
 • bidra til bygging av demensvennlige omsorgsplasser gjennom investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser
 • fremme utviklingen av mer demensvennlige sykehus

Innsatsområde 4: Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling

 • gjennomføre en informasjonskampanje som skal bidra til økt bevissthet om demens i samfunnet generelt og blant helsepersonell spesielt
 • videreføre forskningsinnsatsen fra Demensplan 2020
 • videreføre satsingen på Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC
 • gjennomføre en insidensundersøkelse om demens
 • gjennomføre en nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til personer med demens
 • videreføre deltakelse i internasjonalt samarbeid om demens