Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Regjeringen ruster helsetjenesten for videre koronainnsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår til sammen 10,6 milliarder kroner i statsbudsjettet til å ruste helsetjenesten til å fortsatt kunne håndtere koronaepidemien i 2021, innkjøp av vaksine og oppbygging av beredskapslagre.

– Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Derfor foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 10,6 milliarder kroner til å en rekke koronatiltak, slik som innkjøp av vaksiner og vaksinasjon, styrking av sykehusene, utvidelse av det nasjonale smittesporingsteamet, ytterligere oppbygning av beredskapslageret for legemidler og testing ved grenseoverganger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen at det bevilges 3800 millioner kroner til innkjøp av vaksine mot covid-19.

Regjeringen foreslår også å bevilge 3 500 millioner kroner til å dekke ekstraordinære kostnader i sykehusene, inkludert smittevernutstyr som følge av virusutbruddet. I tillegg foreslår regjeringen 890 millioner kroner for ekstraordinær aktivitetsvekst for å få ned ventetidene og ta igjen etterslep. Det settes også av 200 millioner kroner til en midlertidig insentivordning som skal stimulere sykehusene til å gjennomføre forbedringstiltak som reduserer ventetider. Høsten 2020 ble det opprettet 100 midlertidige LIS1-stillinger som følge av økt behov for leger knyttet til håndtering av virusutbruddet. Stillingene foreslås videreført i 2021 med 128,5 millioner kroner.

Styrker beredskapen

Pandemien medfører usikkerhet i den globale forsyningskjeden for legemidler. For å trygge legemiddelforsyningen i Norge foreslår regjeringen å bevilge 1100 millioner kroner til beredskapslagring av legemidler i 2021. Oppbyggingen startet i mars 2020, og gjennomføres i hovedsak gjennom avtaler med legemiddelgrossister. Lagrene dekker kritiske legemidler til bruk i både primær- og spesialisthelsetjenesten, samt legemidler til bruk i intensivbehandling av covid-19-pasienter.

Regjeringen foreslår å styrke både Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets beredskapsarbeid med henholdsvis 90,6 og 94,1 millioner kroner. I forslaget ligger det at Helsedirektoratet skal sørge for bedre og daglige registerdata for smitteovervåkning, utvikling av et beredskapsregister for krisehåndtering, og informasjonskampanjer rettet mot befolkningen og helsetjenesten. Folkehelseinstituttet skal blant annet skal dekke oppgradering av Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) for å sikre elektronisk registrering og deling av vaksinasjonsstatus, en ny smittesporingsapp til mobil og tett overvåkning av situasjonen.

Test og smittesporing

For å opprettholde testkapasiteten ved ulike grenseoverganger foreslår regjeringen at det bevilges 650 millioner kroner til 21 teststasjoner ved ulike grenseoverganger, slik som Gardermoen, Flesland og Sør-Varanger.

Regjeringen foreslår også 46 millioner kroner til utvidelse av Nasjonalt smittesporingsteam, som blant annet bistår kommunene i å håndtere lokale utbrudd av covid-19. Midlene dekker om lag 50 årsverk.

De koronarelaterte tiltakene for helsetjenesten i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 er:

Tiltak

I millioner kroner

Beredskapsarbeid hos Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Norsk Helsenett

198,5

Nasjonalt smittesporingsteam

46

Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19

14

Vaksiner mot covid-19

3800

Beredskapslager for legemidler

1100

Ekstraordinære kostnader i sykehusene

3500

Covid-19-testing ved grenseoverganger

650

Økt aktivitet og deltakelse for eldre

60

Videreføring av midlertidige LIS1-stillinger

128,5

 

Ekstraordinær aktivitetsvekst i sykehusene

890

Midlertidig insentivordning som reduserer ventetider i sykehusene

200