Historisk arkiv

200 millioner kroner for å ivareta barn og unges psykiske helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil at barn og unge skal få tidligere og bedre hjelp for psykiske helseutfordringer. Derfor foreslås 200 millioner, til å blant annet etablere flere tverrfaglige og oppsøkende team, utvikle lavterskeltilbud og for å styrke forskningen på barn og unges psykiske helse.

– Mange barn og unge med langvarige og sammensatte utfordringer trenger tettere oppfølging fra flere instanser, slik at de kan mestre hverdagen bedre. Derfor styrker vi nå tilbudet til de som trenger mer samordnet hjelp. Det vil ha stor betydning for livskvaliteten og fremtiden til disse ungdommene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet er i gang med å prøve ut FACT ung – oppsøkende og tverrfaglige team for unge. Bevilgningen til etablering og evaluering av FACT ung-team foreslås styrket med 55,5 millioner kroner i 2022.

Flere lavterskeltilbud

Regjeringen foreslår også å bevilge 20 millioner kroner til å utvikle og prøve ut lavterskeltilbud for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer.

– Barn og unge har gitt tydelig beskjed om at de ønsker seg lett tilgjengelige tilbud som er tilpasset deres behov. Vi vil derfor legge til rette for at flere kommuner kan etablere lavterskeltilbud, slik at barn og unge kan få tidlig hjelp uten henvisning eller lang ventetid, sier Høie.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å utforme og prøve ut et kunnskapsbasert, kommunalt lavterskeltilbud for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer.

Det foreslås videre å styrke kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter med 100 millioner kroner, begrunnet i tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder psykisk helse i videregående skole og lavterskeltilbud i kommunene.

Regjeringen vil også sette av 8 millioner kroner til lavterskeltilbud for barn og unge som står i fare for å utøve problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn.

– En stor del av overgrep mot barn begås av personer som selv er under 18 år. Vi må hjelpe disse barna enda tidligere, slik at vi i større grad kan forebygge atferd som er til skade for andre og for dem selv, sier Høie.

Forskning og kompetanseutvikling

Det trengs mer kunnskap om hva som ligger bak den økningen man har sett i psykiske plager og lidelser blant norsk ungdom. Derfor foreslår regjeringen 5 millioner kroner til forskning ved Folkehelseinstituttet for økt kunnskap om årsaker og konsekvenser, og til forskning på effektive helsefremmende og forebyggende tiltak som kan snu utviklingen.

Regjeringen vil også bevilge 5 millioner kroner til kompetanseutvikling om selvskading og selvmord for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialist rusbehandling og somatikk.

I tillegg til 200 mill. kroner til arbeid med barn og unges psykiske helse, foreslås det å bevilge 15 mill. kroner til å etablere et kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en av de viktigste tjenestene rettet mot barn og unge, men det er behov for mer systematisk fag-, kompetanseutvikling og forskning på de områdene tjenesten dekker.

– Etablering av et kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil være et viktig bidrag til å styrke det faglige innholdet i denne viktige tjenesten til av barn og unge, sier Høie.